ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

นายบุญเพ็ง  คำแท่ง
รักษาการครูใหญ่
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.บ. ระยะเวลา 1 พ.ค. 2516 ถึง  30 มิ.ย. 2517

นายประยงค์  ไชยบัง
รักษาการครูใหญ่
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.บ. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517

นายสำเริง  วรรณศรี
รักษาการครูใหญ่  รักษาการผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.บ. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517

นายบวร  สุวรรณธาดา
รักษาการผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.ม. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517

นายคง  โพธิบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.ม. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517


นายสายเดิร  บุญตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.ม. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517
นายธรรมรัตน์  ประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.ม. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517
นายเงิน  ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.ม. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517
นายวิศุทธิ์  ทะวิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.ม. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517
นายมนูญชัย  ทัพเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.ม. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517
นายทรงรัตน์  ธนมาลาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา  พ.ม.  กศ.ม. ระยะเวลา 1 ก.ค. 2517 ถึง  17 ก.ย. 2517