๑. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๘๑๔๖๓ โทรสาร๐๔๓-๗๘๑๓๒๖ e-mail : chk๒๐๓@hotmail.com Website : www.cyp.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒๖ ไร่ 

เขตพื้นที่บริการ 

๑.โรงเรียนบ้านโคกสูง ๒. โรงเรียนบ้านเชียงยืน 

๓. โรงเรียนศิริราษฏร์หมากหญ้า ๔. โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 

๕. โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ๖. โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 

๗. โรงเรียนบ้านหนองแวง ๘. โรงเรียนบ้านแบก 

๙. โรงเรียนบ้านนาทอง ๑๐. โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 

๑๑. โรงเรียนบ้านหนองล่าม ๑๒. โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 

๑๓.โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ๑๔. โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 

๑๕. โรงเรียนบ้านโคกข่า ๑๖. โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 

๑๗. โรงเรียนบ้านหนองซอน ๑๘. โรงเรียนบ้านโพน 

๑๙. โรงเรียนจินดาอารมณ์ ๒๐. โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 

๒๑. โรงเรียนบ้านผำ ๒๒. โรงเรียนบ้านค้อ 

๒๓. โรงเรียนบ้านหนองไห ๒๔. โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 

๒๕. โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว ๒๖. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม) 

๒๗. โรงเรียนบ้านหนองคู ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ มีชื่อชั่วคราวว่า 

โรงเรียนสารคามพิทยาคม (สาขาอำเภอเชียงยืน) โดยอาศัยโรงเรียนบ้านเชียงยืน (เชียงยืนวิทยา) เป็นสถานที่ชั่วคราวมี นายบุญเพ็ง คำแท่ง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๑๖ เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงชื่อในประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ให้โรงเรียนนี้มีชื่อว่า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โดยมี นายสำเริง วรรณศรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูใหญ่ 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ได้ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร หลังที่ ๑ แบบ ๒๑๖ ก 

ในปีการศึกษา ๒๕๒๑ ได้แต่งตั้ง นายสำเริง วรรณศรี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๓ ก็ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังที่ ๒ แบบ ๒๑๖ข และหลังที่ ๓ แบบ ๒๑๖ค 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๔ นายบวร สุวรรณธาดา ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนต่อมาในปีเดียวกัน กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายคง โพธิบัณฑิต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพรานพร้าว จังหวัดหนองคาย เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรหลังที่ ๔ แบบ ๓๑๖ ล งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐.- และเปลี่ยนระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก ๑๕ KVA. เป็น ๕๐ KVA. 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ กรมสามัญได้แต่งตั้ง นายสายเดิร บุญตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยาคาร รักษาการใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม และรับงานเมื่อ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๘ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหาร โรงเรียนโดยรีบด่วน และได้ปรับปรุงพัฒนาทุกด้าน 

อย่างรวดเร็ว 

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายธรรมรัตน์ ประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ให้มาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จนถึงวันที่ ๕ เดือน กันยายน ๒๕๔๓ 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร (แบบ ๑๐๐/๒๗)ราคา ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท 

ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเงิน ชิวปรีชา ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้มาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูเชียงยืนพิทยาคม ได้บริจาควัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการภาษา 

(Sound Lab) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้) 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้อำนวยการ เงิน ชิวปรีชา ผู้อำนวยการระดับ ๘ ได้รับอนุมัติจาก ก.ค. ให้เลื่อนระดับเป็น ผู้อำนวยการระดับ ๙ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ดร.กษมา ณ อยุธยา )ได้มาตรวจราชการที่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมและได้มอบนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระตุ้นให้นักเรียนมีความคิด วิเคราะห์สามารถแสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย ในทุกๆ เรื่องที่มีการเรียนการสอน 

ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้อนุมัติการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเชียงยืนพิทยาคม อีก ๑ สมาคม 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิศุทธิ์ ทะวิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กิ่งอำเภอชื่นชม ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายมนูญชัย ทัพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จนถึง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน 

ปีการศึกษา ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ได้บริจาควัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ และรถ ๖ ล้อ) 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง นักเรียน และครู สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ร่วมกันจัดผ้าป่าในงานครบรอบ ๔๐ ปี ของโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เพื่อจัดสร้างหอประชุมอิสานอาเซียน 

ปี ๒๕๔๖ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน 

ปี ๒๕๔๗ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน 

ปี ๒๕๔๘ ได้รับการประเมินรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

ปี ๒๕๔๙ ได้รับรับรองมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาจาก สมศ. โดยผ่านการประเมินรอบสองระดับดีมาก ๑๒ มาตรฐาน ระดับดี ๒ มาตรฐาน 

ปี ๒๕๕๐ เป็นโรงเรียนประเภทที่ ๑ รองรับการกระจายอำนาจ 

ปี ๒๕๕๑ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลดังนี้ 

๑. เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ ๓ 

๒. เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ ๔ 

๓. เหรียญทอง การแข่งขันตลก ม. ๑- ม.๖ 

๔. เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม. ๑-๖ 

๕. เหรียญทอง การแข่งขันทำแกงมัสมั่น ช่วงชั้นที่ ๓ 

๖. เหรียญทอง การแข่งขันการทำกระทงทอง ช่วงชั้นที่ ๔ 

๗. เหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) 

และอาหารหวาน(ขนมไทย) ช่วงชั้นที่ ๓ 


๘. เหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) 

และอาหารหวาน(ขนมไทย) ช่วงชั้นที่ ๔ 

๙. เหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ช่วงชั้นที่ ๓ 

๑๐. เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๔ 

๑๑. เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ช่วงชั้นที่ ๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลดังนี้ 

๑. เหรียญทอง การแข่งขันตลก ม.๑ - ม.๖ 

๒. เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (ซออู้) ม.๔ - ม.๖ 

๓. เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.๔ - ม.๖ 

๔. เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.๔ - ม.๖ 

๕. เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑ - ม.๓ 

๖. เหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔ - ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก สมศ. รอบสาม ระดับดีมาก ๙ มาตรฐาน ระดับดี ๒ มาตรฐาน และระดับพอใจ ๑ มาตรฐาน เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 

และได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ร่วมโครงการ UNIT NET โดยการร่วมมือของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงสุด ๑๐๐ MB มาที่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เพื่อรองรับการใช้บริการของนักเรียนและชุมชน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 

และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กำลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ทุกกลุ่มสาระวิชา ห้องสมุด E-Library นักเรียนมีทักษะชีวิตจากการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีความชื่นชอบในศิลปะ ดนตรีและกีฬา ชื่นชมความเป็นไทยและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข จากการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว จึงได้รับการประเมินและรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

และได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก สมศ. รอบสาม ระดับดีมาก ๙ มาตรฐาน ระดับดี ๒ มาตรฐาน และระดับพอใจ ๑ มาตรฐาน ชื่นชมความเป็นไทยและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข จากการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ 


ปัจจุบันโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกำลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปฏิรูป 

การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในทุก ๆ ด้าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูผู้ปกครองและนักเรียน ผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป