หน้าแรก1 กรกฎาคม 2563
           เนื่องจากสถานการณ์ Covid19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต้องเลื่อนไปเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ไปศึกษา
ในช่อง DLTV ตามลิงก์ด้านด้านล่าง ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8https://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9
โดยเข้าไปศึกษาตามตารางที่ออกอากาศได้ที่เว็บไซต์ https://dltv.ac.th/schedules 

15 พฤษภาคม 2563
           แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เรียนวิชาวิทยาการคำนวณให้ได้ไปศึกษาการใช้งานบทเรียนออนไลน์และคลิปสอนการใช้งาน google classroom ได้ที่ 
[คู่มือในการเรียน]  [คลิปการสอนการใช้งานบทเรียนออนไลน์] หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางอีเมล์  Tphattraphak@hotmial.com หรือ Tphattraphak@gmail.com
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4/1-ม.4/6) ปีการศึกษา 1/2563 
ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาวิทยาการคำนวณ1 (ว31102)  คลิกที่นี่
google classroom  [ม.4/1]  [ม.4/2]  [ม.4/3]  [ม.4/4]  [ม.4/5]  [ม.4/6]
           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5/4-ม.5/6) ปีการศึกษา 1/2563 
ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาวิทยาการคำนวณ2 (ว32104) คลิกที่นี่
google classroom  [ม.5/4]  [ม.5/5]  [ม.5/6]
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6/4-ม.6/6) ปีการศึกษา 1/2563 
ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาวิทยาการคำนวณ3 (ว33104) คลิกที่นี่
google classroom  [ม.6/4]  [ม.6/5]  [ม.6/6]

ประชาสัมพันธ์
11 ธันวาคม 2561
        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ที่เป็นตัวแทนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไปแข่งขันในระดับภาคชาติ ปีการศึกษา 2561 
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 กิจกรรม การออกแบบสิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้แก่ นายธรรมรัตน์ สละ และ นางสาวจิรากรณ์  สุรสิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4


25 ธันวาคม 2560
        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ที่เป็นตัวแทนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ระว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 กิจกรรม การออกแบบสิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ นายธรรมรัตน์ สละ และ 
เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีโสภา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 13


ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จฯพระราชินี

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 1/2562

แข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ

ทำบุญตักบาตรวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน

ร่วมงานเทศกาลปลาไหล
ข้าวใหม่หอมมะลิประจำปี 2561

เป็นครูที่ปรึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1