หน้าแรก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ DLIT ชุมพลวิทยาสรรค์ 

  เป็นแหล่งรวบรวมแหล่งความรู้จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียน และยังเผยแพร่ความรู้ไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ได้ด้วย

แจ้งเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

posted May 18, 2020, 4:01 PM by ธนพร พัตราภักดิ์   [ updated May 18, 2020, 4:07 PM ]

การอบรมการจัดการเรียนรู้ G suite for Education

posted May 18, 2020, 4:00 PM by ธนพร พัตราภักดิ์

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ได้จัดการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครู เพื่อให้ครูได้สร้างบทเรียนออนไลน์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 รุ่นที่ 1 โดยอบรมเป็นสองห้องดังนี้
ห้องที่ 1 (229) อบรมการใช้ google classroom และ meet  (ครูธนพร ครูสุวัฒน์)
ห้องที่ 2 (228) อบรมการสร้างวิดีโอสอนด้วย OBS (ครูสามารถ ครูวิทยา)
ขอให้คุณครูได้เตรียมโน้ตบุ้ค แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน ข้อสอบ มาด้วยค่ะ
โดยจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าอบรม เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ตามห้องที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นค่ะ

ประชาสัมพันธ์

posted May 26, 2018, 8:08 AM by สิรินยา สนใจ   [ updated May 26, 2018, 8:14 AM ]

            ขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปรับปรุงเว็บไซต์เนื้อหาบทเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561 ด้วยค่ะ เนื่องจากผู้ดูแลระบบได้จัดทำ Link ให้แก่ท่านเรียนร้อยแล้ว สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ส่ง Link หน้าเว็บให้แจ้งมาทาง Line ครูธนพรได้เลยนะคะ จะได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ขอบคุณค่ะ

*****สำหรับครูท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนหัวเว็บไซต์ ให้เตรียมรูปภาพที่ต้องการมาให้ครูธนพรแก้ไขได้ค่ะ********

ประมวลภาพการรับเกียรติบัตรการอบรม

posted May 25, 2018, 7:23 PM by สิรินยา สนใจ   [ updated May 26, 2018, 8:16 AM ]

การมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLIT สู่ห้องเรียนคุณภาพ)” 
วันที่ 17-18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดย ผอ.พิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผ่านการอบรม

การมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0” 
วันที่ 3-4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดย ผอ.พิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผ่านการอบรม 


ดาวโหลดเกียรติบัตรการอบรม

posted May 25, 2018, 2:00 AM by สิรินยา สนใจ   [ updated May 25, 2018, 2:13 AM ]

ครูที่ผ่านการอบรมทุกท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เกียรติบัตรการอบรมดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอบรม 3 พ.ค.2561

posted May 2, 2018, 9:41 PM by Thanaporn Phattraphak


แจ้งให้ทราบ

posted May 2, 2018, 7:25 AM by สิรินยา สนใจ   [ updated May 2, 2018, 7:30 AM ]

ขอให้คุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLIT สู่ห้องเรียนคุณภาพ)
    - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนเวลา 09.00 น. และแบบทดสอบหลังเรียน ก่อนเวลา 18.00 น.
    - ทำแบบประเมินความพึงพอใจในเวลา 17.00 - 18.00 น. ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ <3

1-8 of 8

Comments