หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ DLIT ชุมพลวิทยาสรรค์ 

            เป็นแหล่งรวบรวมแหล่งความรู้จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียน และยังเผยแพร่ความรู้ไปสู่่หน่วยงานอื่นๆ ได้ด้วย

ประชาสัมพันธ์

posted May 26, 2018, 8:08 AM by ธนพร พัตราภักดิ์   [ updated May 26, 2018, 8:14 AM ]

            ขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปรับปรุงเว็บไซต์เนื้อหาบทเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561 ด้วยค่ะ เนื่องจากผู้ดูแลระบบได้จัดทำ Link ให้แก่ท่านเรียนร้อยแล้ว สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ส่ง Link หน้าเว็บให้แจ้งมาทาง Line ครูธนพรได้เลยนะคะ จะได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ขอบคุณค่ะ

*****สำหรับครูท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนหัวเว็บไซต์ ให้เตรียมรูปภาพที่ต้องการมาให้ครูธนพรแก้ไขได้ค่ะ********

ประมวลภาพการรับเกียรติบัตรการอบรม

posted May 25, 2018, 7:23 PM by ธนพร พัตราภักดิ์   [ updated May 26, 2018, 8:16 AM ]

การมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLIT สู่ห้องเรียนคุณภาพ)” 
วันที่ 17-18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดย ผอ.พิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผ่านการอบรม

การมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0” 
วันที่ 3-4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดย ผอ.พิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผ่านการอบรม 


ดาวโหลดเกียรติบัตรการอบรม

posted May 25, 2018, 2:00 AM by ธนพร พัตราภักดิ์   [ updated May 25, 2018, 2:13 AM ]

ครูที่ผ่านการอบรมทุกท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เกียรติบัตรการอบรมดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอบรม 3 พ.ค.2561

posted May 2, 2018, 9:41 PM by Thanaporn Phattraphak


แจ้งให้ทราบ

posted May 2, 2018, 7:25 AM by ธนพร พัตราภักดิ์   [ updated May 2, 2018, 7:30 AM ]

ขอให้คุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLIT สู่ห้องเรียนคุณภาพ)
    - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนเวลา 09.00 น. และแบบทดสอบหลังเรียน ก่อนเวลา 18.00 น.
    - ทำแบบประเมินความพึงพอใจในเวลา 17.00 - 18.00 น. ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ <3

DLIT YouTube

posted Feb 16, 2018, 9:23 AM by ธนพร พัตราภักดิ์   [ updated May 2, 2018, 3:24 PM ]

1-6 of 6

Comments