Drept civil descărcare alternativă

Acţiune anulare hotărâre adunare generală

Acţiune care are ca obiect înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară

Acţiune confesorie

Acţiune în accesiune imobiliară asupra unei lucrări autonome cu caracter durabil

Acţiune în anularea certificatului de moştenitor

Acţiune în anularea hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari

Acţiune în anularea hotărârii arbitrale

Acţiune în constatarea simulaţiei

Acţiune în daune-interese compensatorii

Acţiune în daune

Acţiune în granituire (fără revendicare)

Acţiune în nulitatea actului juridic de opţiune succesorală

Acţiune în predarea legatului cu titlu particular

Acţiune în pretenţii întemeiată pe dreptul de regres al asiguratorului

Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului

Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata prețului vânzării între profesionişti

Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de vehicule

Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract

Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta comisă de prepus

Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta comisă de un minor/interzis judecătoresc

Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta lucrului

Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta proprie

Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat de animalele

Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu

Acţiune în rectificare carte funciară

Acţiune în restituirea plăţii nedatorate

Acţiune în revendicare imobiliară

Acţiune în revendicare mobiliară

Acţiune în revocarea legatelor

Acţiune în rezoluţiunea contractelor, reziliere, constatare pact comisoriu

Acţiune înfiinţare asociaţie

Acţiune înfiinţare fundaţie

Acţiune întemeiată pe gestiunea de afaceri

Acţiune întemeiată pe îmbogăţire fără justa cauza

Acţiune oblică (indirectă sau subrogatorie)

Acţiune pentru încuviinţarea executării hotărârii arbitrale străine

Acţiune privind recunoaşterea hotărârii arbitrale străine

Acţiune reducţiunea liberalităţilor excesive

Acţiunea în nulitatea testamentului

Acţiunea revocatorie (pauliana)

Acţiuni privind actele de stare civilă

Acţiunile posesorii

Anularea hotărârii declarative de moarte

Cerere de ordonanţă de plată

Cerere în anularea ordonanţei de plată

Cererea de evacuare ca urmare a încetării/rezilierii contractului de închiriere potrivit procedurii reglementate de art. 1033-1044 C. proc. civ.

Declararea judecătorească a morţii

Înregistrarea tardivă a naşterii

Nulitatea unui act juridic

Partaj succesoral

Petiţia de ereditate

Punerea sub interdicţie, ridicarea interdicţiei