วิสัยทัศน์
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นมืออาชีพในการวางแผน
รับผิดชอบ สนับสนุนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ยึดหลักการมีส่วนร่วม ทำงานอย่างเป็นระบบ