หน้าแรก

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
https://www.facebook.com/mathcpss/?ref=bookmarks

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 จึงรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 - 3 จำนวน 100 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 150 บาท


YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video


Comments