... ภาระงานกลุ่มบริหารทั่วไป ...

๑.งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

๒.งานดำเนินงานธุรการของสถานศึกษา

๓.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ(DMC)

๔.งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

๕.งานวางแผนกลุ่มบริหารทั่วไป

๖.งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

๗.งานดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม

๘.งานระบบสาธารณูปโภค

๙.งานพัฒนาและส่งเสริมมีแหล่งเรียนรู้

  - งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  - งานห้องสมุดและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐.งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

๑๑.งานประชาสัมพันธ์

๑๒.งานโสตทัศนศึกษา

๑๓.งานส่งเสริมสวัสดิการโรงเรียน

  ๑) งานอนามัยโรงเรียน/พยาบาล    

  ๒) งานโภชนาการและดูแลการจำหน่ายอาหาร

  ๓) งานปฏิคม ๔) งานสหกรณ์โรงเรียน  ๕) งานธนาคาร ร.ร.

๑๔.งานส่งเสริมสวัสดิการโรงเรียน

  ๑) งานอนามัย-พยาบาล   ๒) งานโภชนาการ/ดูแลจำหน่ายอาหาร

  ๓) งานปฏิคม ๔) งานสหกรณ์โรงเรียน  ๕) งานธนาคาร ร.ร.

๑๕.งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

๑๖.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments