หน้าแรก


... ภาระงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ...

๑.งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

๒.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ๑) กิจกรรมเครื่องแบบ ๒) กิจกรรมชุมนุมและนักศึกษาวิชาทหาร

  ๓) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้(ทัศนศึกษา)

  ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

   ๗) งานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๓. งานแนะแนวการศึกษา

๔. งานปกครองและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

    ๑) งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

    ๒) งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

 ๕. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    ๑) งานหัวหน้าระดับชั้น      ๓) งานเวรประจำวัน

    ๒) งานครูที่ปรึกษา           ๔) งานคณะสี

๖. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

   ๑) งานสภานักเรียน

๗. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    ๑) โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 

    ๒) ชมรม To Be No.1         

    ๓) กิจกรรม Youth Counselor

    ๔) ง่านเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

๘.งานเครือข่ายผู้ปกครอง

๙.งานวิจัย ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

๑๐.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย