... ภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ...

๑.งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.งานวางแผน อัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง

๓.งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย

๔.งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

   ๑) งานพัฒนาบุคลากร         

   ๒) งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน

   ๓) งานทะเบียนประวัติ        

   ๔) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ๕) งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   ๖) งานการลาศึกษาต่อ

   ๗) งานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

   ๘) งานจัดทำหนังสือรับรอง

   ๙) งานการยกย่องเชิดชูเกียรติ

๕.งานดำเนินการทางวินัยและการรักษาวินัย

๖. งานการออกจากราชการ

๗. งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

๘. งานรายงานผลการปฏิบัติราชการ

๙.งานวิจัย ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล

๑๐.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments