... ภาระงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ...

๑.งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

๒.งานจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ

๓.งานจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรร

๔.งานขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕.งานขอโอน/การขอเปลี่ยนแปลงรายงานผลการเบิกจ่ายงบฯ

๖.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

๗.งานตรวจสอบ ติดตาม รายงานการใช้งบประมาณและผลผลิตจากงบประมาณ

๘.งานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

๙.งานปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

๑๐.งานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๑๑.งานการเงิน รับ-เก็บรักษา-จ่ายเงิน และจัดทำบัญชี

-งานการจัดทำรายงานทางการเงินและจัดทำ/จัดหาแบบพิมพ์บัญชี

๑๒.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

-งานวางแผนพัสดุ/กำหนดแบบรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง -งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

๑๓. งานจัดหา ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ

๑๔.งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

๑๕.งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ

๑๖.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments