... ภาระงานกลุ่มบริหารสัมพันธ์ชุมชน ...

๑.งานสำนักงานกลุ่มบริหารความสัมพันธ์ชุมชน

๒.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.งานความสัมพันธ์ชุมชน

   -งานกิจกรรมวันสำคัญ   

   -งานประเพณี  ฯลฯ

๔.งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๔.งานส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล

ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา(MOU)

๕.งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

๖.งานวิจัย ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

  การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

๗.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments