หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม. 33
  งานมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ปีนี้เป็นปีแรกกับการทำงานที่โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ จำนวน 3 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รายการและรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รายการ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียน ส่วนครูก็มีภาระงานหลักอยู่ที่การเป็นคณะกรรมการตัดสินและการทำหน้าที่   admin ให้กับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทำให้ไม่ได้มีเวลาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนได้มากพอสมควร แต่ก็ของชื่นชมนักเรียนทุกคนที่พยายามฝึกฝนตนเองจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้...
  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กชายภานุวัฒน์  รอบคอบ
                                                          2. เด็กชายสหรัฐ  แสวงสุข
                                                          3. เด็กชายอนันตชัย  เงางาม
  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชัชฎา  สุขสมาน
                                                          2. เด็กชายธนาวุฒิ  แย้มยืนยงค์
                                                          3. เด็กชายศิวัช  กมลเลิศ
  รองชนะเลิศอันดับที่  1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 1. นางสาวกรณิกา  เพ่งพิศ
                                                          2. นายชำนาญ  กระแสบัว
                                                          3. นายศุภวิชญ์  เจริญยิ่ง

  ส่ง 10 ก.ย. 2560 21:46 โดย pairat thongtaw
 • แข่งขันหุ่นยนต์วันวิทย์ฯ
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส่งไปร่วมการแข่งขัน 4 ทีม 2 รายการ ประกอบด้วยทีมหุ่นยนต์ซูโม่ 2 รายการและหุ่นยนต์ ลำเลียงอัตโนมัติ 2 รายการ แข่งขันประสบความสำเร็จด้วยดี ได้รับรางวัลประกอบด้วย 


  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทซูโม่ ช่วงชั้นที่ 3 
      1. เด็กชายภานุวัฒน์ รอบคอบ 
      2. เด็กชายศิวัช กมลเลิศ
   ครูที่ปรึกษา
    นายไพรัตน์  ทองเถาว์
    นายพีระพันธ์  เสริมศิริ
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทซูโม่ ช่วงชั้นที่ 3 
     1. เด็กชายสหรัฐ แสวงสุข
     2. เด็กชายอนันตชัย เงางาม
  ครูที่ปรึกษา
    นายไพรัตน์  ทองเถาว์
    นางสาวสรวีย์  มีพร้อมพล
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ลำเลียงอัตโนมัติ ช่วงชั้นที่ 3
    1. เด็กหญิงชัชฏา  สุขสมาน
    2. เด็กชายธีรภัทร  คุมดี
    3. เด็กชายธนาวุฒิ  แย้มยันยงค์
  ครูที่ปรึกษา
    นายไพรัตน์  ทองเถาว์
    นายพีระพันธ์  เสริมศิริ
  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสฤษดิ์  วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันครับ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2560 08:43 โดย pairat thongtaw
 • อบรมหุ่นยนต์
  นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์เข้าร่วมการอบรมค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ Kalasin Robocon 2017 จำนวน 4 ทีม ทำคะแนนรวมในรอบคัดเลือกเข้ารอบ 12 ที่สุดท้ายนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับนักเรียนที่พึ่งเริ่มต้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมคือประสบการณ์ในการแข่งขันที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนต่อไป......

  ส่ง 14 ส.ค. 2560 04:53 โดย pairat thongtaw
 • อบรมการเขียนโปรแกรม
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งาน Arduino สำหรับผู้เริ่มต้น" (Basic Arduino for Beginners) ให้กับนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ และนักเรียนจากโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทุกท่านให้โอกาสนักเรียนได้เรียนการต่อแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมา ณ โอกาสนี้
  ส่ง 5 ส.ค. 2560 07:38 โดย pairat thongtaw
 • อบรมการสร้าง site
            โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 โดยมีตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ของห้องเรียนในครั้งนี้
  ส่ง 5 ส.ค. 2560 07:41 โดย pairat thongtaw
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »