กรรมการสถานศึกษา

  
นายสุวัฒน์ ลิ้มถวิล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายคูณ เอี่ยมสะอาด
นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู
นายสุพัฒน์ โพธิสาร
นายกสมาคมศิษย์เก่า
นางลาวัลย์ งามชื่น
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
Comments