โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

 • เกษตรทฤษฎีใหม่ ในทุกคราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนั้น ได้ทรงถามเกษตรกรและทอดพระเนตรพบสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการปลูกข้าวและเกิดแรงดลพระราชหฤทัย อันเป็นแนวคิดข ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2559 01:01 โดย cps cps
 • กังหันน้ำชัยพัฒนา การบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริด้วย “กังหันน้ำชัยพัฒนา”จากการที่สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงเกิดเป็นภาวะมลพิษอันเกิดจากน้ำเน่าเสียที่มี อัตรา และปริมาณส ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2559 00:54 โดย cps cps
 • แก้มลิง ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมล้น (Flood Management)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดำริ แก้ไขปัญหาน ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2559 00:55 โดย cps cps
 • น้ำดีไล่น้ำเสีย หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) การใช ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2559 00:56 โดย cps cps
 • ทฤษฎีการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร ทฤษฎีการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Self Reliance Theory) แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทที่สำคัญ คือ การที่ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนใน ชนบทเป ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2559 00:56 โดย cps cps
 • การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทำได้โดยยึดหลักสายกลาง ไม่ประหยัดจนตระหนี่ถี่เหนียว หรือฟุ้งเฟ้อจนเกินความจำเป็น กล่าวคือ ประหยัดในทางที่ถูกต้อง ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2559 00:57 โดย cps cps
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »        
   


ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างสนามฟุตบอล
https://drive.google.com/file/d/0B_EzIxQcemavY0s5c09wcDZhZ2w0emtic0FHSFAwMm5UdFdj/view?usp=sharing
ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างห้องส้วมชาย https://drive.google.com/file/d/0B_EzIxQcemavNlVpRjd1TmJNOWhfZXZEelhvUzVjS2RHOU5B/view?usp=sharing
สอบราคาก่อสร้างห้องส้วมชาย https://drive.google.com/file/d/0B_EzIxQcemavQ000ZWhPY3VXTkU/view?usp=sharing
สอบราคาก่อสร้างสนามฟุตบอล https://drive.google.com/file/d/0B_EzIxQcemavM2tIQURoR2FPdlE/view?usp=sharing
สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  
เอกสารสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  
รายละเอียดคุณลักษณะการเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  
ประกาศผลสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  https://drive.google.com/file/d/0B_EzIxQcemaveE42dWtqUk8zRTA/view?usp=sharing

    
   


การแสดงมุทิตาจิต ...
          ด้วยโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้กำหนดให้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครู 3 ท่านได้แก่ คุณครูอัญชลี สุขศรี คุณครูสุดใจ จึงวิเศษพงศ์ คุณครูถาวร ทองนำ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เพื่อเพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี ..


การเลือกตั้งสภานักเรียน ...
          ด้วยโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่เนื่องจากสภานักเรียนชุดเก่าได้หมดวาระการปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้กับนักเรียนได้รู้ระเบียบข้อบังคับและกฏเกณฑ์ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนมีต่อหมู่คณะชุมชุนและสัมคมได้อย่างเหมาะสม การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี..


การแข่งขันกีฬาภายใน ...
          ด้วยโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 "กีฬาสร้างเยาวชน เยาวชนสร้างชาติ ฉลองครองราชย์ ๗๐ ปี" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักการออกกำลังกายและฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559ในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี..