“ผ้าป่าหนังสือเพื่อการศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์”