หน้าแรก

                 ยินดีต่อนรับเข้าสู่เว๊ปไซต์มัธยมศึกษาปี   3/5   ครับ......
                                                                                                                              ครูที่ปรึกษา
                                                      1.ครู ดรัลรัตน์      ดีมั่น
                                                      2.ครู อัครชัย       ทองดี