ยินดีต้อนรับ! เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง

โรงพยาบาลลำปางได้ดำเนินการตกลงในความร่วมมือตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่โรงพยาบาลลำปาง ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๖ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษา ๑๑ รุ่น จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๕ คน คาดว่าเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจะรับนักศึกษาได้ ทั้งสิ้นจำนวนประมาณ ๔๘๐ คน 
คณะอาจารย์แพทย์และบุคลากรศึกษาดูงานมูลนิธิฉือจี้
 
คณะอาจารย์แพทย์และบุคลากรศูนย์แพทย์ฯ ลำปางได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ผู้เป็นต้นแบบการทำงานด้วยจิตอาสา ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 58


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 12

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 12 ที่ได้รับพระราชทานปริญาบัตรในวันที่ 23 ม.ค. 58

 


    

 
 


https://www.facebook.com/meclampang1

http://thailand.digitaljournals.org/index.php/LMJ

http://lampangermed.blogspot.com/

www.med.cmu.ac.th

www.lph.go.th

www.cpird.in.th

www.moph.go.th