วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ประกาศวิทยาลัย

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2 ประจำปีกาศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ระดับปวช.
สาขาวิชาที่เปิดรับ
1.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่
-พืชศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-อุตสาหกรรมเกษตร
-ช่างเกษตร
-ผลิตสัตว์น้ำ
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ .

ระดับปวส. สาขาวิชาที่เปิดรับ
-พืชศาสตร์ -สัตวศาสตร์ -อุตสาหกรรมเกษตร -เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ -คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -เกษตรศาสตร์
****กำหนดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ****

ประกาศสำหรับครู

ประกาศสำหรับครู
-- เรียน เชิญ.คุณครู.ทุกท่านประชุมเพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจ และมอบหมายการดำเนินงานตามนโยบาย สอศ.และวิทยาลัย ในภาคเรียน 2/2560   วันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค 60 เวลา 15.00 น ณ.ห้องประชุมฐาปนะดิลก
-- แจ้งการแต่งกายในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
การแต่งกาย (ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.)
- ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์ สายสะพายช้างเผือก (ข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพายให้ประดับเครื่องราชอิริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์)
- ลูกจ้าง/พนักงานราชการ : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ (กรณีจัดพิธีในอาคาร ไม่ต้องสวมหมวก/นอกอาคาร สวมหมวก)
การแต่งกาย (ช่วงเวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. )
- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
- ลูกจ้าง/พนักงานราชการ : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ (กรณีจัดพิธีในอาคาร ไม่ต้องสวมหมวก /นอกอาคาร สวมหมวก

ประกาศสำหรับนักเรียน

ประกาศสำหรับนักเรียน
-- นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ RMS ผ่านลิงค์ rms.cpcat.ac.th หรือผ่าน appication 4Real Education ทั้งบน andriod และ ios  คู่มือการติดตั้ง application 4Real Education
-- ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2560 ภายในวันที่ 21 ต.ค.60 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หมายเหตุ***เกินวันและเวลาที่กำหนดลงทะเบียนจะต้องเสียค่าปรับจำนวนเงิน 100 บาท ตามระเบียบ