วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ประกาศวิทยาลัย

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2 ประจำปีกาศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ระดับปวช.
สาขาวิชาที่เปิดรับ
1.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่
-พืชศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-อุตสาหกรรมเกษตร
-ช่างเกษตร
-ผลิตสัตว์น้ำ
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ .

ระดับปวส. สาขาวิชาที่เปิดรับ
-พืชศาสตร์ -สัตวศาสตร์ -อุตสาหกรรมเกษตร -เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ -คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -เกษตรศาสตร์
****กำหนดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ****

ประกาศสำหรับครู

ประกาศสำหรับครู
-- เรียน เชิญ.คุณครู.ทุกท่านประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 น ณ.ห้องประชุมฐาปนะดิลก

ประกาศสำหรับนักเรียน

ประกาศสำหรับนักเรียน
-- นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ RMS ผ่านลิงค์ rms.cpcat.ac.th หรือผ่าน appication 4Real Education ทั้งบน andriod และ ios  คู่มือการติดตั้ง application 4Real Education