การสอบถามปัญหา /แนะนำ / ร้องเรียน

คำแนะนำในการสอบถามปัญหา /แนะนำ / ร้องเรียน


วัตถุประสงค์ 

            เปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตามไม่ให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้


หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  • กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  • กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
  • กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น 

3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน มหาวิทยาลัยฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง


วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี

  •  วัน เดือน ปี 
  • ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  • ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
  • ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียน อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือส่งช่องทาง Website ของมหาวิทยาลัยได้


เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

1. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนจริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 

2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้


ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักงานวิทยาเขต 

2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักงานวิทยาเขต  

3. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website http://www.cpc.ac.th


การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต 

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

    ประการที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

    ประการที่ 2 การทุจริตมิชอบ 

    ประการที่ 3 ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

    ประการที่ 4 ถูกกลั่นแกล้ง 

    ประการที่ 5 เรื่องอื่นๆ  

กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น  ต้องการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน