Acredita't. Convocatòria d'avaluació i acreditació de competències professionals

Convocatòria d'avaluació i acreditació de competències professionals 2019-2020
Àmbit activitats físiques i esportives i Ioga
________________________________________________________________________________


Publicació dels resultats provisionals d'admesos, exclosos de la preinscripció, i en llista d'espera

Aplicatiu d'accés a Consulta de resultats

- Si surt Acceptat, consulta: Llista provisional d'admesos.

- Si surt Exclòs per manca de documentació, consulta* : Llista provisional d'exclosos i llista d'espera.
*Únicament les persones rebutjades per manca de justificació a l'aplicatiu i que no es trobin en aquesta llista han de presentar una sol·licitud de reclamació indicant que no surten en la llista de rebutjats del centre"

- Si surt exclòs per manca de vacant:
E
xclosos per manca de vacant: són les persones que no surten en aquestes llistes anteriors i significa que la seva ordenació és posterior a les places disponibles, per tant no han de reclamar.IMPORTANT!:

Només es poden presentar les reclamacions presencialment o per correu certificat.

Carrer Comte d’Urgell, 187, edifici 11

08036 Barcelona

Secretaria:

Horari:

Dia 31 d’octubre: 9 a 14 i 16 a 18 h.

Dia 5 de novembre: 9 a 14 i 16 a 18 h.

Dia 6 de novembre: 9 a 14 h.

 

No s’atenen les reclamacions per correu electrònic ni per telèfon.

No poden reclamar les persones que no estan en aquestes llistes.

 

 

Període de reclamació 3 dies hàbils a partir de la publicació:

 

1) Dia 31 d’octubre

2) Dia 5 de novembre

3) Dia 6 de novembre

 

(Des del dia 1 al dia 4 l’institut romandrà tancat per dies festius i de lliure disposició)

(Documents també al final de la pàgina)
_______________________________________________________

Criteris d’ordenació:

Les preinscripcions s'ordenen, de manera diferenciada, per àmbits, seguint els blocs i subblocs de prioritat següents:

Bloc 1. Persones que hagin acreditat, almenys, una unitat de competència, per la participació en convocatòries anteriors del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació a Catalunya.

Bloc 2. Persones que estiguin domiciliades a Catalunya, o que treballin a Catalunya.

Aquest bloc de prioritat s'ordena, successivament, en dos subblocs:

Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen (assalariades o autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre més gran de dies, justificada mitjançant l'Informe de Vida Laboral o informe de la mutualitat corresponent.

Segon: persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques relacionades amb l’àmbit al qual es preinscriuen, ordenades pel nombre més gran de dies, justificat mitjançant certificat de l'organització on hagi prestat l'assistència.

Bloc 3. Persones domiciliades a Catalunya que justifiquin formació no formal relacionada amb l’àmbit al què es preinscriuen. Aquestes s'ordenen de manera decreixent pel major nombre d'hores de formació no formal, justificades mitjançant els certificats corresponents.

Bloc 4. Persones que no estiguin domiciliades ni treballin a Catalunya.

Aquest bloc de prioritat s'ordena, successivament, en dos subblocs:

Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen (assalariades o autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre més gran de dies, justificada mitjançant l'Informe de Vida Laboral o informe de la mutualitat corresponent.

Segon: persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques relacionades amb l’àmbit al qual es preinscriuen, ordenades pel nombre més gran de dies, justificat mitjançant certificat de l'organització on hagi prestat l'assistència.

Bloc 5. Persones domiciliades fora de Catalunya que justifiquin formació no formal relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen. Aquestes s'ordenen de manera decreixent pel nombre més gran d'hores de formació no formal, justificades mitjançant els certificats corresponents.

Bloc 6. Persones majors de 25 anys que, tot i tenir els requisits d'experiència laboral i formativa, no els poden justificar mitjançant la documentació prevista a la base 6.2.

En cas d'empat en un bloc o en un subbloc, les persones candidates s'ordenen de manera decreixent de més a menys edat, d'acord amb la data de naixement.

Als efectes de l’ordenació d’aquest apartat, es computen els dies treballats i les hores de formació no formal cursades fins al 31d’agost de 2019. El centre verificarà que la persona disposa dels requisits per participar abans d’admetre-la al procediment.

 

   Requisits de participació.

Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir, a 28 de febrer de 2019, els requisits següents: 

1.       Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
- certificat de registre de ciutadania comunitària,
- targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
- autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
- sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

2.       Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o  20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3

3.       Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, en relació amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 28 de febrer de 2019) tenir:

Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació.

Per unitats de competència de nivell 2 i 3,  3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.


Anar-hi a la web de teleoperacions

Ċ
Alfred Parera,
30 d’oct. 2019, 4:06
Ċ
Alfred Parera,
30 d’oct. 2019, 4:51
Ċ
Alfred Parera,
30 d’oct. 2019, 4:08
Comments