Acredita't. Convocatòria 2018-19


Àmbit activitats físiques i esportives

Ja està disponible la publicació del Dictamen Documental 


Ja està disponible la publicació de llista provisional d'admesos a la fase d'avaluació del procés Acredita't.

            

RECLAMACIONS    entre  els dies 6 al 8 de febrer . Secretaria del centre. Institut Escola del Treball. Edifici Central. Sala d'Actes. Carrer Comte Urgell 187. 08036 Barcelona. Horari de 9 a 13h.                                               


La PUBLICACIÓ DEFINITIVA LLISTAT ASPIRANTS  es publicarà a partir del dia   12 de febrer                     


La PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL RESULTAT DICTAMEN DOCUMENTAL  es publicarà a partir del dia 26 de febrer .                                                                                                              

RECLAMACIONS    entre  els dies 27 de febrer al 1 de març. Secretaria del centre. Institut Escola del Treball. Edifici Central. Sala d'Actes. Carrer Comte Urgell 187. 08036 Barcelona. Horari de 9 a 13h.


La PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU DICTAMEN  DOCUMENTAL  es publicarà a partir del dia 5 de març.                                                                                                                 

Les persones que desitgin gaudir de bonificacions o exempcions cal que aporti la documentació acreditativa entre els dies 21 de gener al 25 de gener.


Bonificacions i exempcions:


Per obtenir una bonificació o exempció del preu públic cal aportar la documentació acreditativa que justifiqui un dels següents supòsits:


Bonificacions (50% del preu públic)

·         Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

·         Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions (100% del preu públic)

·         Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

·         Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. Les persones víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.

·         Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.

·         Els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

 

Per qualsevol dubte i/o aclaració us podeu posar en contacte amb el vostre assessor/a o al correu acreditat-efi@escoladeltreball.org


Per a més informació: http://acreditat.gencat.cat