EL TdS

DEFINICIÓ
El Treball de Síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions temporals. Es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO

Web del Departament: 

Objectius generals del Treball de Síntesi
  • Integració, cooperació i participació en el grup de treball.
  • Iniciativa en la recerca d’informació.
  • Elaboració competent del treball.
  • Actitud de respecte en la convivència i interès per conèixer.