Introductie

Op deze site vindt u het scholingsaanbod voor 2018-2019. In de loop van het schooljaar kunnen er nog scholingen toegevoegd worden. In dat geval worden de scholen tussentijds op de hoogte gesteld. 

Deze digitale gids is ruim toegankelijk binnen Colon. Schoolbestuursleden, directieleden, midden-managers, leerkrachten, intern begeleiders, ict-ers, onderwijsassistenten, administratief medewerkers, MR-leden, schoolopleiders, BHV-ers, werkgroepleden en ouders kunnen hier hun keuzes maken. 

De betrokkenen bij de scholen van Coöperatie Zuidwest-Nederland (ZWN) - de Ds. P. van Dijkeschool te Bruinisse, de Joos van Larenschool te Arnemuiden, de Dr. C. Steenblokschool te Goes, de Rehobothschool te Stavenisse en de Ds. D.L. Aangeenbrugschool te Terneuzen-  kunnen ook inschrijven op het aanbod. Nadrukkelijk vragen we deze scholen kennis te nemen van het aanbod dat in samenwerking Berséba regio Zeeland, Samen in Ontwikkeling en het Hoornbeeck College wordt aangeboden.  

Voor een beperkt aantal aanbiedingen werken we samen met  het Hoornbeeck College, Samen in Ontwikkeling (SAM) of Berséba regio Zeeland. Hier wordt expliciet  melding van gemaakt. 

De inhoud van de gids is samengesteld op basis van de gemaakte afspraken binnen onze vereniging. De klankbordgroep onderwijs en kwaliteit, het beleidsmedewerkersoverleg, het directeurenoverleg en  de individuele scholen zijn betrokken geweest bij de vaststelling van het aanbod. 

Procedure

 • Het aanbod wordt uiterlijk 1 mei 2019 gepubliceerd op de website. Via de mail worden de schooldirecteuren hiervan in kennis gesteld. 
 • Tot 07 juni 2019 kan worden ingeschreven op het aanbod.
 • Op 14 juni 2019  wordt vastgesteld welke trajecten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Inschrijvers die moeten worden teleurgesteld vanwege annulering van een traject, worden persoonlijk via de mail hierover in kennis gesteld, uiterlijk 19 juni 2019. Zij worden tevens in de gelegenheid gesteld vervangende keuzes te maken voor 28 juni 2019. 
 • Vanaf de zomervakantie staat het aanbod dat wordt uitgevoerd in 2019-2020, maar nog niet aan het maximumaantal deelnemers zit, open voor aanmelding tot twee weken voorafgaande aan de (eerste) bijeenkomst van het aanbod. 

Aanbod

Attentie-aanbod van externen
Rekening houdend met de schaalgrootte, kiest Colon er voor om alleen kansrijk aanbod te publiceren. Zodat de belangstellenden er van uit kunnen gaan dat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In meer de 95 % van de gevallen is dat ook zo. 
Om tegemoet te komen aan de leer- en ontwikkelvraag van bepaalde doelgroepen, kiest Colon er voor een beperkt aantal aanbiedingen onder de aandacht te brengen, waarvoor Colon zelf geen aanbod organiseert.   
BHV 
Alle scholen hebben BHV-ers. Zowel de opleiding als herhaling wordt door Colon aangeboden. De herhaling jaarlijks, de opleiding meestal om het jaar. 

Overblijven
Op heel wat scholen blijven dagelijks leerlingen over. Een flink team van overblijfvrijwilligers is hiervoor actief. Colon biedt jaarlijks een cursus aan voor nog niet geschoolde vrijwilligers. 

Organisatie 
De kern van de school bestaat uit de leerlingen en de leraren. Daar omheen is meer georganiseerd. Voor leden van de (G)MR en de identiteitsraad-VCPOZ worden bijeenkomsten belegd met de bedoeling dat de leden goed geïnformeerd hun rol nemen en de belangen van de scholen behartigen.  

Leernetwerken
Binnen Colon is het motto "Verbinden en Ontwikkelen". Naast de samenwerking op het niveau van bestuur en directie bouwen de leraren van de scholen samen aan goed onderwijs. In de loop van de jaren hebben de leernetwerken hier een belangrijke rol in gekregen. Het merendeel van de scholen is vertegenwoordigd in deze netwerken. De leden van de leernetwerken bouwen voortdurend aan hun kennisbasis, hebben zicht op actuele ontwikkelingen binnen hun domein én nemen in de eigen school hun rol voor wat betreft de schoolontwikkeling. Sommige (grotere) scholen kiezen er voor om met twee collega's in het netwerk te participeren. Ook is het te overwegen -na enkele jaren- te rouleren binnen het team om de kennisbasis te verbreden. Binnen een leernetwerk is er een balans tussen expertise, ervaring en casuïstiek. Het leernetwerk is zelf verantwoordelijk voor de actuele agenda.  

Leerkrachtvaardigheden
Het onderwijs blijft in beweging. Colon biedt de leraren de mogelijkheid kennis te maken met actuele pedagogische en didactische inzichten. Tegelijkertijd wordt een appel gedaan op de (ontwikkeling van de) eigen vaardigheden. Met dit aanbod is het mogelijk als voorloper of ambassadeur iets toe te voegen aan de schoolontwikkeling en teamscholing. Het kan het er ook toe leiden dat je de school adviseert een bepaalde ontwikkeling (nu) (nog) niet in de school te agenderen.   

Samen Opleiden
Een aantal scholen binnen Colon zijn al jaren betrokken bij de opleidingsvariant "samen opleiden" in samenwerking met Hogeschool Driestar educatief. Verschillende scholen zijn erkende opleidingsschool geworden. Colon faciliteert graag de scholen en teams om de kwaliteit van het opleiden in de school op peil te houden en/of te vergroten. Dit betreft zowel de aanstaande leraar als de pas gestarte leraren.

Management/bestuur
Omgaan met de media vraagt kennis en  vaardigheden. Colon ondersteunt de woordvoerders van de scholen om dit op peil te krijgen en/of houden. 
Om werkers in het onderwijs uit te dagen na te denken over een leidinggevende rol in de school, biedt Colon een oriëntatietraject aan in samenwerking met de directeuren. 

Project
Colon start in 2019-2020 met een meerjarig traject ICT-leerkrachtvaardigheden en zal dat naar de toekomst verdder uitbreiden.

Ambulante begeleiding
De dienst ambulante begeleiding Kapelle biedt jaarlijks een programma afgestemd op de actualiteit en doelgroep.

Vervangerspool
Colon heeft een vervangerspool. Jaarlijks wordt er voor deze pool een bijeenkomst belegd waarin een actueel thema en ontmoeting centraal staan.

Functies of taken
In samenwerking met de Vluchtheuvel wordt voor de contactjuffen of -meesters een bijeenkomst belegd. Ook de opleiding onderwijskundig ICT'er wordt aangeboden.

Overig
In deze categorie worden andersoortige activiteiten aangeboden die gericht zijn op het vergroten van de kennis en/of vaardigheden van verschillende doelgroepen binnen Colon. 

Cursusvoorwaarden

Hieronder vindt u de algemene cursusvoorwaarden voor cursussen, leergangen en voorlichtingsbijeenkomsten van Colon. Deze voorwaarden treden in werking per 1 mei 2018.

Artikel 1 Aanmelding en inschrijving

 1. Aanmelding voor deelname aan een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst gebeurt digitaal door middel van een ingevuld inschrijfformulier op de website van Colon.
 2. Aanmelding is mogelijk tot de op de website voor de desbetreffende cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst vermelde datum.
 3. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst.
 4. De deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van inschrijving, maar in ieder geval uiterlijk zeven dagen voor de datum van de desbetreffende cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst schriftelijk bericht van de definitieve inschrijving. Hierbij worden tevens de exacte cursusgegevens, zoals plaats (routebeschrijving), datum en tijdstip van aanvang en sluiting van de cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst, bevestigd.
 5. Een (verzamel)factuur ter betaling van het inschrijfgeld wordt halfjaarlijks verzonden aan de school waaraan de deelnemer is verbonden. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na ontvangst daarvan te geschieden.


Artikel 2 Minimum en maximum deelname aan een cursus of voorlichtingsbijeenkomst

 1. Per cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst wordt in de uitnodiging aangegeven wat het minimum en maximum aantal deelnemers is.
 2. Wanneer sprake is van overschrijding van het maximum aantal deelnemers, zullen degenen die boven het maximum aantal deelnemers zijn ingeschreven zo spoedig mogelijk bericht ontvangen over het feit dat zij niet kunnen worden geplaatst.
 3. Indien mogelijk wordt in geval van overschrijding van het maximum aantal deelnemers naar een alternatief gezocht.


Artikel 3 Annulering door een deelnemer

 1. Annulering voor de te volgen cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Er geldt een standaard bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen de deelnemer kosteloos kan opzeggen.
 2. Indien annulering geschiedt tot 14 dagen voor de datum van de desbetreffende cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Betaling dient binnen 30 dagen na annulering te geschieden. In dat geval is de deelnemer evenwel 10 % van het inschrijfgeld verschuldigd voor de gemaakte onkosten, tenzij de opzegging binnen de standaard bedenktijd van 14 dagen heeft plaatsgevonden.
 3. Bij annulering binnen 14 dagen voor de datum van de desbetreffende cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst is de deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd, tenzij de opzegging binnen de standaard bedenktijd van 14 dagen heeft plaatsgevonden.
 4. Deelnemers kunnen zich te allen tijde laten vertegenwoordigen door een vervanger.


Artikel 4 Annulering of uitstel van een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst en programmawijzigingen

 1. Wanneer een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst geen doorgang kan vinden vanwege onvoldoende deelname of moet worden uitgesteld wegens andere gewichtige redenen, behoudt Colon het recht voor de cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst te annuleren of, indien mogelijk, uit te stellen. Hiervan worden de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 2. Wanneer een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst geen doorgang kan vinden, worden betalingen, die reeds zijn voldaan, volledig gerestitueerd aan degenen die definitief niet kunnen deelnemen.
 3. Indien in het programma van de cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst wegens gewichtige redenen wijzigingen optreden, worden de deelnemers daarvan, indien mogelijk, tijdig op de hoogte gesteld.


Artikel 5 Auteursrecht materialen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, merken- en modellenrechten) op de materialen die Colon verstrekt ten behoeve van een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst zijn niet overdraagbaar en blijven bij Colon. De materialen zijn auteursrechtelijk beschermd middels de Auteurswet.
 2. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van .
 3. Hoewel de materialen door Colon met veel zorg worden samengesteld, aanvaarden noch de auteurs noch Colon enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze materialen.


Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

In die gevallen waarin deze algemene cursusvoorwaarden niet voorzien, beslist Colon.