7. Documents Matrícula

L'alumnat admès ha de formalitzar la matrícula per a això, cal recollir un sobre a la recepció de l'escola, previ avís, amb el dossier de matriculació que ha de ser emplenat pel sol.licitant de la plaça escolar de l'alumne juntament amb la documentació que a continuació s'explica:
 
1.-Fotocòpia del llibre de Família.
 
2. Fotocòpia del DNI de l'alumne si el posseeix.

3.- Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

4.- Fotocòpia de l'assignació del número de la Seguretat Social (Només per a alumnes de 4t d'ESO)

5.- Fotocòpia de l'informe de final de curs (a partir d'alumnes de P4)