The gadget spec URL could not be found

   รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.7/2561 วันที่21 กุมภาพันธ์ 2561
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขา กพฐ.) เวลา 08.00 - 09.00 น.ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 12. View more »ประกาศล่าสุด

 • มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการ คำสั่งที่ 155/2561 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการ
  Posted Jul 24, 2018, 12:46 AM by กลุ่มอำนวยการ เชียงใหม่ เขต 4
 • คำสั่งสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ที่ 169/2561 คำสั่งสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ที่ 169/2561เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสพป.เชียงใหม่ เขต 4
  Posted Jul 4, 2018, 12:23 AM by กลุ่มอำนวยการ เชียงใหม่ เขต 4
 • คำสั่งที่84/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ คำสั่งที่84/2561เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมารตการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ม.44ปี 2561
  Posted Jun 22, 2018, 8:46 PM by กลุ่มอำนวยการ เชียงใหม่ เขต 4
 • คำสั่งขับเคลื่อนมาตรฐาน ประจำปี 2561 คำสั่งขับเคลื่อนมาตรฐาน ที่ 125/2561 ประจำปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนมาตรฐานสพป.เชียงใหม่ เขต 4
  Posted Jun 22, 2018, 8:39 PM by กลุ่มอำนวยการ เชียงใหม่ เขต 4
 • คู่มือประเมินส่วนราชการฯ คู่มือประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561
  Posted Jun 22, 2018, 3:04 AM by กลุ่มอำนวยการ เชียงใหม่ เขต 4
Showing posts 1 - 5 of 13. View more »