กศน.ตำบลอมก๋อย

กศน.ตำบลอมก๋อย


ครู กศน.ตำบลอมก๋อย
นางสาวสายพิณ ชมชื่น
ครู กศน.ตำบลอมก๋อย

กศน.ตำบลอมก๋อย

ประวัติความเป็นมา ศูนย์ กศน.ตำบลอมก๋อย

          

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลอมก๋อย  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 ได้ทำการเปิดสอน ผู้ไม่รู้หนังสือ,  เปิดสอนการศึกษาสายสามัญ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544   ระดับประถม , ม.ต้น , ม.ปลาย   โดยได้รับความสนับสนุนด้านอาคาร  สถานที่จากที่ว่าการอำเภออมก๋อย

พ.ศ.2551   ได้ย้ายศูนย์การเรียนชุมชนตำบลอมก๋อย  โดยได้รับการสนับสนุนด้านอาคาร สถานที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย  ให้ใช้อาคารตลาดสด  ชั้น 2   หมู่ที่ 1  ตำบลอมก๋อย    มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น   จำนวน  1 ห้องเรียน

พ.ศ. 2554  ตามนโยบาย สำนักงาน กศน. เร่งสร้าง ศูนย์ กศน. ตำบล ให้ครบทุกตำบลทั่วประเทศ  ศูนย์ กศน.ตำบลอมก๋อย จึงได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงาน กศน. ให้สร้าง ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลอมก๋อย ขึ้น เมื่อวันที่         เดือน                  พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน ศูนย์ กศน. ตำบลอมก๋อย ตั้งอยู่บ้านเลขที่  125  หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 ศูนย์ กศน.ตำบลอมก๋อย


Comments