กศน.ตำบลนาเกียน

กศน.ตำบลนาเกียน

ครู กศน.ตำบลนาเกียน
นายบุญเรือง ปัญญาเจ๊ก
ครู กศน.ตำบลนาเกียน


ข้อมูลพื้นฐานตำบลนาเกียน

ประวัติความเป็นมา
ตำบลนาเกียน  คำว่า “นา” หมายถึง พื้นที่ทำนา “เกียน” หมายถึง ที่ราบ ซึ่งตำบลตั้งตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งเป็นที่นาหรือมีพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำนา จึงตั้งชื่อว่านาเกียน มีราษฎรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงทั้งหมด เดิมการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลอมก๋อย ต่อมาได้แยกเป็นตำบลนาเกียนในปี พ.ศ. 2533  ตำบลนาเกียนตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่  1747  และเส้นแวงที่ 98.22  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งของจังหวัดไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข   108   และ  109  เป็นระยะทาง  179  กิโลเมตร     ห่างจากตัวอำเภอ   45  กิโลเมตร

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ         ติดกับ            อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ทิศใต้             ติดกับ            ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก    ติดกับ            ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก     ติดกับ           อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เนื้อที่
มีพื้นที่ทั้งหมด  356.515  ตารางกิโลเมตร  หรือเป็นพื้นที่ 210,476  ไร่   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและอยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ป่าไม้ของตำบลนาเกียนยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์อยู่  ยังพบไม้สัก , ไม้สบเขา ,ไม้ก่อ , ไม้มะค่า, ไม้ประดู่  ฯลฯ  ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  พื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง

ข้อมูลประชากรตำบลนาเกียน

   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ.2554

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์

จำนวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านแม่ฮอง

218

273

242

515

2

บ้านแม่โขง

147

347

330

677

3

บ้านนาเกียน

174

313

302

615

4

บ้านใบหนา

194

198

185

383

5

บ้านห้วยครั่ง

86

149

159

308

6

บ้านอูตูม

131

294

287

581

7

บ้านหนองอึ่งใต้

196

263

241

504

8

บ้านแม่ลอก

156

286

272

558

9

บ้านห้วยส้ม

110

165

169

334

10

บ้านผีปาน

231

340

348

688

11

บ้านแม่สะเต

148

269

248

517

12

บ้านห่างหลวง

176

309

305

614

13

บ้านสงิน

200

424

427

851

14

บ้านห้วยบง

147

302

317

619

15

บ้านแม่เกิบ

127

260

257

517

16

บ้านทีลอง

46

108

113

221

17

บ้านแม่สอ

64

140

144

284

18

บ้านห้วยลอก

101

169

178

347

19

บ้านหนองอึ่งเหนือ

73

141

131

272

20

บ้านก๋องป๋อเหนือ

104

178

204

382

21

บ้านทีเนอะ

79

165

144

309

รวม

2,908

5,093

5,003

10,096

 

การศึกษา

ò โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน    7    แห่ง   ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านแม่โขง            หมู่ที่  2
 2. โรงเรียนบ้านนาเกียน          หมู่ที่  3
 3. โรงเรียนบ้านใบหนา           หมู่ที่  4
 4. โรงเรียนบ้านอูตูม              หมู่ที่  6
 5. โรงเรียนบ้านห่างหลวง        หมู่ที่  12
 6. โรงเรียนบ้านแม่สะเต          หมู่ที่  11
 7. โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ      หมู่ที่  10

            ò ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”   จำนวน    34   แห่ง

 1. ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง                                          หมู่ที่  1
 2. ศศช.บ้านแม่ฮองใต้                                             หมู่ที่  1
 3. ศศช.บ้านห้วยหวาย                                            หมู่ที่  1
 4. ศศช.บ้านห้วยครั่ง                                              หมู่ที่  5
 5. ศศช.บ้านอูตูมใต้                                                หมู่ที่  6
 6. ศศช.บ้านหนองอึ่งใต้                                           หมู่ที่  7
 7. ศศช.บ้านห้วยกว้าง                                             หมู่ที่  7
 8. ศศช.บ้านก๋องป๋อใต้                                             หมู่ที่  8
 9. ศศช.บ้านแม่ลอกเหนือ                                         หมู่ที่  8
 10. ศศช.บ้านทูจอง                                                  หมู่ที่  8
 11. ศศช.บ้านห้วยส้ม                                               หมู่ที่  9
 12. ศศช.บ้านกองแนะ                                              หมู่ที่  9
 13. ศศช.บ้านแม่ลง                                                  หมู่ที่  9
 14. ศศช.บ้านผีปานใต้                                               หมู่ที่  10
 15. ศศช.บ้านทิกะเย                                                 หมู่ที่  10
 16. ศศช.บ้านพลั่งแท                                                หมู่ที่  12
 17. ศศช.บ้านสงินกลาง                                             หมู่ที่  13
 18. ศศช.บ้านสงินนุปอย                                            หมู่ที่  13
 19. ศศช.บ้านสงินใต้                                                หมู่ที่  13
 20. ศศช.บ้านบ้านสงินเหนือ                                        หมู่ที่  13
 21. ศศช.บ้านกองดา                                                หมู่ที่  14
 22. ศศช.บ้านห้วยบง                                                หมู่ที่  14
 23. ศศช.บ้านแม่เกิบ                                                หมู่ที่  15
 24. ศศช.บ้านศาลาเท                                               หมู่ที่  15
 25. ศศช.บ้านทีลอง                                                 หมู่ที่  16
 26. ศศช.บ้านแม่สอเหนือ                                           หมู่ที่  17
 27. ศศช.บ้านแม่สอใต้                                              หมู่ที่  17
 28. ศศช.บ้านห้วยลอก                                              หมู่ที่  18
 29. ศศช.บ้านหนองอึ่งเหนือ                                        หมู่ที่  19
 30. ศศช.บ้านห้วยบง                                                หมู่ที่  19
 31. ศศช.บ้านทังที                                                  หมู่ที่  20
 32. ศศช.บ้านก๋องป๋อเหนือ                                        หมู่ที่  20
 33. ศศช.บ้านมะหินหลวง                                          หมู่ที่  21
 34. ศศช.บ้านทีเนอะ                                               หมู่ที่  21

กศน.ตำบลนาเกียน 1 แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้าน สงินเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเกียน  อำเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่

การปกครอง

ตำบลนาเกียนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออมก๋อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 21 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่1 บ้านแม่ฮอง            หมู่11 บ้านแม่สะเต               หมู่21 บ้านทีเนอะ

หมู่2 บ้านแม่โขง             หมู่12 บ้านห่างหลวง

หมู่3 บ้านนาเกียน           หมู่13 บ้านสงิน

หมู่4 บ้านใบหนา            หมู่14 บ้านห้วยบง

หมู่5 บ้านห้วยครั่ง          หมู่15 บ้านแม่เกิบ

หมู่6 บ้านอูตูม              หมู่16 บ้านทีลอง

หมู่7 บ้านหนองอึ่ง          หมู่17 บ้านแม่สอ

หมู่8 บ้านแม่ลอก           หมู่18 บ้านห้วยลอก

หมู่9 บ้านห้วยส้ม           หมู่19 บ้านหนองอึ่งเหนือ

หมู่10 บ้านผีปาน            หมู่20 บ้านก๋องป๋อเหนือ

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

 • วัด /สำนักสงฆ์           1 แห่ง บ้านนาเกียน หมู่ที่ 3
 • โบสถ์                         2 แห่ง บ้านนาเกียน หมู่ที่ 3,  บ้านแม่สะเต หมู่ที่ 11

สาธารณสุข

 

 สถานีอนามัยประจำตำบล               จำนวน    2   แห่ง   ดังนี้

1.    สถานีอนามัยบ้านนาเกียน    หมู่ที่  3

2.   สถานีอนามัยอูตูม              หมู่ที่ 6

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ระยะทางจากอำเภอถึงหมู่บ้าน  45  กิโลเมตร  เป็นถนนลูกรัง  28  กิโลเมตร ส่วนที่เหลือเป็นถนนดิน  17  กิโลเมตร  การเดินทางติดต่อกัน  ระหว่างหมู่บ้านเป็นทางขึ้นเขาลำบากสาเหตุอันเนื่องมาจาก  ถนนยังเป็นทางลูกรังและถนนดิน (ใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์) ในช่วงฤดูฝนบางหมู่บ้านขาดการติดต่อเนื่องจากการเดินทางลำบากต้องซ่อมแซมทุกปี   บางหมู่บ้านไม่มีถนนใช้ต้องอาศัยทางเดินเท้า

การสื่อสารโทรคมนาคม 

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                               –          แห่ง
 • สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ   (โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม)   4     แห่ง

1. บ้านแม่โขง             หมู่ที่    2

2. บ้านนาเกียน           หมู่ที่    3

3. บ้านใบหนา             หมู่ที่    4

4. บ้านผีปาน              หมู่ที่    10

 • โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน                                 4  แห่ง

บ้านใบหนา                          หมู่ที่    4 บ้านผีปาน     หมู่ที่ 10

บ้านอูตูม                            หมู่ที่    6 บ้านแม่เกิบ    หมู่ที่ 15

 

การไฟฟ้า

– หมู่บ้านในตำบลนาเกียนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  มีจำนวน  21  หมู่บ้าน

– หมู่บ้านในตำบลนาเกียนที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มีจำนวน  2  หมู่บ้าน      คือ

1.)     บ้านอูตูม         หมู่ที่ 6

2.)    บ้านสงินกลาง  หมู่ที่

–หมู่บ้านในตำบลนาเกียนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำ    มีจำนวน   2  หมู่บ้าน  ดังนี้

1.)   บ้านแม่โขง         หมู่ที่ 2

2.)  บ้านห่างหลวง     หมู่ที่ 12

 

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ, ลำห้วย 3 สาย

(1)     น้ำแม่ลอก

(2)     น้ำแม่โขง

(3)    น้ำแม่ฮอง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

v ฝาย          1   แห่ง   บ้านแม่ลอก หมู่ที่   8

v บ่อน้ำตื้น    5   แห่ง

v ประปาภูเขา 21  แห่ง

 

  สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

          ประชากรตำบลนาเกียนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อการบริโภค นั่นคือการปลูกข้าว   ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  ส่วนพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชากรในท้องที่นี้  ได้แก่  ข้าว, ข้าวไร่และพืชไร่

แหล่งที่มาของข้อมูล     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

Comments