กศน.ตำบลม่อนจอง

กศน.ตำบลม่อนจอง

นางสาวพรพิมน สิริมิ่งขวัญ
ครู กศน.ตำบลม่อนจอง

ตำบลม่อนจอง

แต่เดิมมีพญา 2 พี่น้อง คนพี่ชื่อ พญาช้างเผือก คนน้องชื่อพญาเสิก ย้ายมาจากเมืองเชียงใหม่ลงมาตั้งเมืองด้านนันทบุรี ในปี พ.ศ. 1985 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2000 โป่งมังจานำทัพพม่า เข้ามาทำศึกกับทั้งสองพระองค์ เป็นเวลา 5 วัน ทัพโป่งมังจากแตกทัพหนีไปทางผาสิงหินฝั่ง ปี 2057 พญาช้างเผือกได้สิ้นชีพตักกษัตริย์ พญาเสิกครองเมืองแทน ได้ 11 ปี จึงสิ้นชีพตักกษัตริย์ พ.ศ.2142 พญาอาทิตตราชบุตรของพญาช้างเผือกครองเมืองแทน และได้สร้างเจดีย์ธาตุเจ้าดอยนางน้อง วัดจอมแจ้ง และสิ้นชีพตักกษัตริย์ ปี พ.ศ.2209 พญาอุทุมราชย์ น้องชาย พญาอาทิตตราชครองเมืองแทน สิ้นชีพตักกษัตริย์ ปี พ.ศ.2296 พญาอันนตราช บุตรของพญาเสิกได้ครองเมืองแทนทุกสมัย มีการทำศึกและมีการสร้างเมืองให้มีความเจริญสืบมา ชื่อ แม่ตี่น สันนิษฐานว่า อาศัยชื่อแม่ตื่น เป็นที่อ้างอิง ปี พ.ศ.2525 มีการแบ่งการปกครอง ออกเป็น 2 ตำบล คือตำบลแม่ตื่น และตำบลม่อนจอง โดยใช้แม่น้ำแม่ตื่นเป็นเขตในการแบ่งตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล
เป็นเทือกเขาสูงสง่า และเทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าไม่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลผ่าน ระหว่าง ต.แม่ตื่น และต.ม่องจอง มีสัตว์ป่าอยู่มาก

อาณาเขตตำบล

  • ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  • ทิศใต้ ติดกับ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  • ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ล่ามเงา จ.ตาก
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล

  • จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,851 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,451 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

  • อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
  • อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

  • ดอยม่อนจอง
  • วัดล่ะฐาน
  • ศูนย์ปฎิบัติการนางนอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
Comments