กศน.ตำบลแม่ตื่น

กศน.ตำบลแม่ตื่น

ข้อมูลพื้นฐาน

นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า
ครู กศน.ตำบลแม่ตื่น

ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่ตื่น

ความเป็นมาแต่เดิมมีพญา 2 พี่น้อง คนพี่ชื่อพญาช้างเผือก คนน้องชื่อ พญาเสิก ย้ายมาจากเมืองเชียงใหม่ลงมาตั้งเมืองนันทบุรี ในปี พ.ศ.1985 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2000 โป่งมังจานำทัพพม่าเข้ามาทำศึกกับทั้งสองพระองค์ เป็นเวลา 5 วัน ทัพโป่งมังจาจากการแตกทัพหนีทางผาสิงหินฝั่ง ปี พ.ศ.2057 พญาช้างเผือกได้สิ้นชีพตักกษัตริย์ พญาเสิกครองเมืองแทนได้ 11 ปี จึงสิ้นชีพตักกษัตริย์ พ.ศ.2142 พญาอาทิตตราชบุตรของพญาช้างเผือกครองเมืองแทน และได้สร้างเจดีย์ธาตุเจ้าดอยนางน้อง วัดจอมแจ้ง และสิ้นชีพตักกษัตริย์ ปี พ.ศ.2209 พญาอุทุมราชย์ น้องชายพญาอทิตตราชครองเมืองแทน สิ้นชีพตักกษัตริย์ ปี พ.ศ.2296 พญาอันนตราช บุตรพญาเสิกได้ครองเมืองแทนทุกสมัย มีการทำศึกและมีการสร้างเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมา ชื่อ แม่ตื่น สันนิษฐานว่า อาศัยชื่อแม่ตื่น เป็นที่อ้างอิง ปี พ.ศ. 2525 มีการแบ่งการปกครอง ออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลแม่ตื่น และตำบลม่อนจอง โดยใช้น้ำแม่ตื่นเป็นการแบ่งการปกครองของสองตำบล
สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขา สลับซับซ้อน และมีพ้นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ แม่น้ำ
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่ตื่น
1.สภาพทั่วไป ที่ตั้ง
ตำบลแม่ตื่นตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ของอำเภออมก๋อย ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 256 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากอำเภออมก๋อย 76 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099

2.เนื้อที่และอาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลสบโขงและตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลแม่สอง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง
 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

3.ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นยอดเขา และไหล่เขามีความสูงอยู่ระหว่าง 1,000-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 A ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ยางเปียง แม่ตื่น เขตรักษาพันธุ์ป่าอมก๋อย ส่วนพื้นที่ราบจะอยู่บริเวณสองฝั่งของลำน้ำแม่ตื่น พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้น มีพืชและพันธุ์ไม้ต่างๆที่มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นมีพืชและพันธุ์ไม้ต่างๆที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศมีความชื้นสูงอากาศเย็นตลอดปี

4.หมู่บ้านและประชากร
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ร้อยละ 80 พื้นเมือง ร้อยละ 18 ม้ง ร้อยละ 2 โดยการปกครองแบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากรรวม ครัวเรือน ชาย หญิง
 • 1 บ้านหลวง 250 262 512 156
 • 2 บ้านใหม่ 212 209 421 105
 • 3 บ้านป่าคา 343 356 702 200
 • 4 บ้านสันต้นปิน 155 162 317 76
 • 5 บ้านห้วยหล่อดูก 329 304 633 160
 • 6 บ้านขุนตื่นน้อย 355 315 670 144
 • 7 บ้านซิแบร 467 436 903 243
 • 8 บ้านห้วยยาบ 319 323 642 194
 • 9 บ้านแม่ระอานอก 389 392 781 158
 • 10 บ้านแม่ระอาใน 246 262 528 113
 • 11 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 565 539 1,104 218
 • 12 บ้านแม้วแม่เทย 404 466 761 166
 • 13 บ้านปิยอทะ 209 294 584 141
 • 14 บ้านห้วยไก่ป่า 197 198 395 82
 • 15 บ้านบราโกร 286 288 574 122
 • 16 บ้านห้วยดินหม้อ 157 162 319 84

5.อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และค้าขายหน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น

 • -ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง
 • -ปั้มน้ำมันหลอด 5 แห่ง
 • -ร้านค้า 80 แห่ง

6.สภาพสังคม

 • โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
 • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 26 แห่ง
 • สาธารณสุข
 • สถานีอนามัย 3 แห่ง
 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • สถานีตำรวจ 1 แห่ง

Comments