โครงการในพระราชดำริ

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร   ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ  เด็ก  เยาวชน  และประชากรที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร   โดยทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  มาตั้งแต่ปี 2543 นับกว่า 30 ปี  ของการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย  ด้านการศึกษา   ด้านการพัฒนาอาชีพ   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  การดำเนินงานเริ่มที่สถานศึกษาแล้วจึงขยายไปสู่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
          สำหรับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้สนองพระราชดำริการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในรูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง” จำนวน 109 แห่ง โดยได้น้อมนำมาดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ฟัง พูด อ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทยได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพื่อลดภาระ เพิ่มรายได้จุนเจือตนเอง ครอบครัว และชุมชน เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง พร้อมที่จะเผเชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืน
           ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระเมตตา
ต่อครู กศน.อมก๋อย มาโดยตลอด คณะผู้บริหารและครู ได้พัฒนางานในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ 
ให้เกิดแนวคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่ อีกทั้งมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมสนองงานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป

Comments