ข้าราชการและบุคลากรครู

นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย

นายนิติพงษ์ ธนภัทรศักดิ์กุล

ข้าราชการครู
ตำแหน่ง ครู

นางจุฑาลักษณ์ จันธี
ข้าราชการครู
ตำแหน่ง ครู

นางสุทธินี  มูลประเสริฐ
พน้กงานราชการ ครูอาสาสมัครพื้นราบ
กลุ่มงานวิชาการ/สายสามัญ


นางสาวสายพิณ  ชมชื่น
พนักงานราชการ

ครู กศน.ตำบลอมก๋อย
กศน.ตำบลอมก๋อย

นายบุญเรือง  ปัญญาเจ๊ก
พนักงานราชการ

ครู กศน.ตำบลนาเกียน
 กศน.ตำบลนาเกียน

นางสาวดอกสร้อย  จันทร์หล้า
พนักงานราชการ
ครู กศน.ตำบลแม่ตื่น
กศน.ตำบลแม่ตื่น

นางสาวกรรนิการ์  สุยะภู
พนักงานราชการ
ครู กศน.ตำบลสบโขง
กศน.ตำบลสบโขง

นางสาวพรพิมน  สิริมิ่งขวัญ
พนักงานราชการ
ครู กศน.ตำบลม่อนจอง
กศน.ตำบลม่อนจอง

นางสาวอาภรณ์  ทูตศิริ
พนักงานราชการ

ครู กศน.ตำบลยางเปียง

กศน.ตำบลยางเปียง

นางสาวมัณฑนา ศรีวงศ์ษา
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาววริชยา เสริมมติวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน


Comments