ศศช.บ้านขุนสอง

ข้อมูลชุมชนบ้านขุนสอง
บ้านขุนสองตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) นับถือศาสนาพุทธ/คริสต์ และนับถือผี เป็นส่วนใหญ่ โดยมีผู้นำตามธรรมชาติ และกำหนดพิธีต่างๆ ในหมู่บ้าน

ผู้นำชุมชน

นายพาบือแฮ หน่อไพรสน ประธาน ผช.ผญบ.
นายกะดี สาธิตบุญ รองประธาน ผู้นำตามธรรมชาติ
นายบอคุ หน่อไพรสน กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
นายดิ๊ภูแต วนาสงัด กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
นายแอลา สาธิตบุญ กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
นายยะแม สุขเงินนอน กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
นายขมุ ศิลหนุน กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางนอกรี พาเอะ สาขา สมุนไพรประคบเอ็น

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
การสื่อสาร ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ติดต่อได้ทางวิทยุสื่อสาร
ระบบไฟฟ้า ในศูนย์การเรียนฯบ้านปิตุคี ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)
ระบบประปา ใช้ระบบประปาภูเขาในชุมชน ในศศช.ใช้ระบบกรองน้ำประปา
ห้องน้ำ มีห้องน้ำในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ห้องน้ำชุมชน 1 หลัง และห้องน้ำนักเรียน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนสอง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนสอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวอำเภออมก๋อย ๓๕ กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลาเดินจากอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านประมาณ ๒.๕ ชั่วโมง ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสสท.ต่อมาอาคารเรียนได้มีการชำรุดและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆมีน้อยจึงย้ายที่ก่อสร้างและในปีพ.ศ.๒๕๔๖ได้มีคณะพระสงฆ์จากสวนพุทธศาสตร์ จังหวัดลำพูน ได้มาก่อสร้างศูนย์การเรียนให้ใหม่เพื่อให้มีความคงทนแข็งและถาวรและต่อมาได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อโรงอาหารจากโครงการสสท.และร่วมไปถึงได้รับงบประมาณซ่อมแซมจาก กศน.อมก๋อยในการดำเนินงานต่างๆของศูนย์การเรียนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่าวดี
Comments