ศศช.บ้านเหล่าปลาทู

ข้อมูลชุมชนบ้านเหล่าปลาทู

ประวัติหมู่บ้านเหล่าปลาทู ในปี พ.ศ.2514 ได้มีชาวบ้านยางเปามาอยู่ จำนวน 1 หลังคาเรือน ชื่อนายนะ ลาพอและครอบครัวต่อจากนั้นได้มีชาวบ้านยางครกและชาวบ้านโป่ง ต.ยางเปียง ได้เข้ามาอาศัยอยู่ โดยเป็นพื้นที่ราบเหมาะกับการเพาะปลูก ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อประกอบอาหารตามเศรษฐกิจแบบพอเพียงและอยู่แบบพอมีพอกิน โดยมีการพึ่งพาตนเอง จากนั้นได้มีการขยายครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็น 17หลังคา 20 ครอบครัว

ประชากร
จำนวน 60 คน แยกเป็น
ชาย จำนวน 31 คน
เป็นหญิง จำนวน 29 คน

ผู้นำชุมชน
นายมา ลาพอ ผู้นำหมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านยางครก
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่บ้านหลังป่าข่า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่บ้านยางเปียง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้านโป่ง
ลักษณะทางภูมิประเทศ
หมู่บ้านเหล่าปลาทูเป็นภูเขารอบล้อมมีอากาศเย็นมีป่าไม้ตองตึงตามลักษณะของอากาศ เศรษฐกิจของหมู่บ้าน คือ การหาป่า รับจ้าง ทำนา และนับถือศาสนาพุทธ มีการทำพิธีต่างๆ ตาม ความเชื่อของชนเผ่า ภาษาที่ใช้เป็นภาษา (โปร์ ) และมีการใช้ภูมิปัญญาท้องในการ ตีมีด การจักสาน และคงอนุรักษ์วัฒธรรมแบบชนเผ่า ผู้หญิงที่โสดจะสวมชุดสีขาวและผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะสวมชุดที่มีลวดลายสีสดสวยงาม

การคมนาคม
บ้านเหล่าปลาทูห่างจากอำเภออมก๋อย 12 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนลูกรังหรือดินแดงขุขระผ่านลำห้วย การเดินทางจากตัวอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านเหล่าปลาทู เป็นระยะเวลา 45 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง

ด้านสุขอนามัย
มีการส่งเสริมแม่และเด็กตามโครงการพระราชดำริ

สาธารณูปโภค

การติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
การไฟฟ้า ใช้โซล่าเซล
การประปา ใช้น้ำประปาภูเขาและน้ำในลำห้วย
ห้องน้ำ มีภายในชุมชนโดยการสนับสนุนและส่งเสริม จากสาธารณสุข
ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ” บ้านเหล่าปลาทู
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบล ยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งศูนย์การเรียน โดยใช้งบประมาณในโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย (ODEP) ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการสร้างศูนย์การเรียนในปี 2551 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารในเขตภูเขา โดยให้การศึกษานอกระบบแก่ผู้ใหญ่และ เน้นการศึกษาแบบคิดเป็น-ทำเป็น เพื่อให้ความรู้และให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ชาวไทยในภูเขา โดยมีการแลกเปลี่ยนบริการจำเป็นแก่ชาวไทยภูเขาในการติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆและสามารถนำไปพัฒนาในชุมชนเพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง

ครูประจำศูนย์การเรียนครูจำนวน 2 คน

นายสันทัต ศิริวัฒน์
นางสาววิไลพร ผดุงอรรถ
Comments