กลุ่ม 09 แม่แฮ

นายพิทักษ์  อุดธิ
ครูนิเทศก์กลุ่มแม่แฮ
นางสาวสายชล  กันทา
ครู ศศช.บ้านหลังป่าข่า
นางสาวจิราวรรณ์ ชุมศรี
ครู ศศช.บ้านห้วยแห้ง
นายสันทัต   ศิริวัฒน์
ครู ศศช.บ้านเหล่าปลาทู
นางสุนิสา    กำมังละการ
ครู ศศช.บ้านแม่แฮน้อย
นางอำภาพร กุลคุณาธร
ครู ศศช.บ้านแม่แฮหลวง
นางอมรพรรณ  สุวรรณเดช
ครู ศศช.บ้านแม่แฮหลวง
นางสาวจินดา   ทองทา
ครู ศศช.บ้านปิตุคี
นายปรัชญา  ม้งท่อ
ครู ศศช.บ้านขุนสอง


นางสาวเฉลิมภรณ์   ณัฐยานนท์
ครู ศศช.บ้านหลังป่าข่า
นายปริยัติ  สรณะรังสรรค์
ครู ศศช.บ้านห้วยแห้ง
นางสาววิไลพร   ผดุงอรรถ
ครู ศศช.บ้านเหล่าปลาทู
นางสาวแอนลิชา  ลิขิตสโมสร
ครู ศศช.บ้านแม่แฮน้อย
นายประทวน  นวลแก้ว
ครู ศศช.บ้านแม่แฮหลวง
นางสาวจุฑารัตน์   อุนจะนำ
ครู ศศช.บ้านปิตุคี
นายสินสมุทร  สุรินคำ
ครู ศศช.บ้านขุนสอง