ศศช.บ้านขุนหาด

ประวัติหมู่บ้าน ขุนหาด

หมู่บ้านขุนหาดเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 
 15  ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ  306 คน  62  ครัวเรือน  52  หลังคาเรือน ชาวบ้านเป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากะเหรี่ยง สะกอ ใช้ภาษาปากะยอเป็นภาษาสื่อสาร อาศัยมากว่า  100  ปี มีผู้นำหมู่บ้านชื่อ นายหน่อปิ    ศุภรนานา เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีนายสุรเชษฐ์   กิจจานุกิจศิลป์ และนายจอแฮ   สุขเงินนอน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีนายจ่าคา   ศีลหนุน และ นายจอนุ่ง   กลิ่นขจรไกล เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รายได้ไม่มากนัก ส่วนมากจะยากจน และไม่รู้หนังสือ มีลูกมาก รายได้เสริมของชาวบ้าน กลุ่มสตรีในหมู่บ้านจะทอผ้าทุกหลังคาเรือน และหาของป่าออกจำหน่าย หมู่บ้านขุนหาดตั้งอยู่ห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ   35  กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังบางส่วน ดินแดงบางส่วน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่บางส่วน  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางดิน การเดินทางคมนาคม  สามารถเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ได้ ถนนระหว่างเดินทางเข้าหมู่บ้านจะมีแม่น้ำแม่หาดไหลผ่าน การคมนาคมฤดูฝนจะลำบาก บางครั้งจะเดินทางทางโดยรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ไม่ได้ จะต้องเดินทางโดยเท้า พืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านคือ ข้าว พริก ผักกาด เผือก มันสำปะหลัง มะละกอ ฟักทอง  ส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะมีการเลี้ยง หมู ไก่  แพะ  วัว  ควาย 

ทิศเหนือ                  บ้านห้วยตองหลวง

ทิศใต้                               ป่าชุมชน , ป่าอนุรักษ์

                             ทิศตะวันออก                      บ้านปิตุคี , บ้านห้วยโค้ง

                             ทิศตะวันตก                        บ้านตะกอคะ , ป่าต้นน้ำ

 

ข้อมูลบริบททั่วไปของศูนย์การเรียนฯ

ประวัติ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนหาด

          ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนหาด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  เดือน สิงหาคม ปี  พ.. 2537   โดย  โครงการพระเมตตาของสมเด็จย่า สนับสนุนสังกะสี จำนวน  100  แผ่น     คุณประวิตร   วิมลศิลปิน  สนับสนุนโต๊ะครู เก้าอี้นักเรียน เครื่องเขียน และอาคาร  1  หลัง   นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สนับสนุนแรงงานในการก่อสร้าง   หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่หาดสนับสนุนการปรับพื้นที่เพื่อสร้าง ศูนย์การเรียนฯ   ชาวบ้านบ้านขุนหาด สนับสนุนแรงงานในการก่อสร้าง

          ในปี พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม จากทาง กศน. โดยเปลี่ยนหลังคาจาก สังกะสี เป็น กระเบื้องลอนคู่ จำนวน 200 แผ่น และอิฐบล็อกจำนวน 300 ก้อน

           ในปี พ.ศ. 2555 ทางกลุ่ม ออฟโรด 22 นอ ร่วมกับกลุ่ม ประตูน้ำ ( วอเตอร์เกต ) ช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์จำนวนหนึ่งหลัง เป็นอาคารครึ่งอิฐครึ่งไม้ หลังคาสังกะสี และสร้างห้องน้ำนักเรียนจำนวน ห้อง

           ในปี พ.ศ. 2556 ทางกลุ่มจิตอาสาสายน้ำปิง ( จ.อ.ส.ป. ) ได้มาช่วยซ่อมแซมก่อสร้างโรงครัว ศศช.

ข้อมูลบุคลากรประจำ ศูนย์การเรียนฯ

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

1

นายชัยพงษ์     กิ่วแก้ว

ครูอาสาสมัคร พนักงานราชการ

ปวส.

 

2

นางสาววรินทิรา  ก้านคำ

ครูอาสาสมัคร กพด.

ปริญญาตรี

 

การประถมศึกษา

 ลักษณะการคมนาคม

ศศช.บ้านขุนหาด อยู่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อย 35 กิโลเมตร แยกเป็น

-          ถนนลาดยาง             2        กิโลเมตร

-          ถนนทางลูกรัง         18      กิโลเมตร

-          ถนนดินแดง              15      กิโลเมตร

  

ศศช.ครูหนิงแยกชั้น

นักเรียนผูหญิง(คน)

นักเรียนผู้ชาย(คน)

รวม

ป.6

3

1

4

ป.5

4

5

9

ป.4

9

9

18

ป.3

1

2

3

รวม

17

17

34

 

ครูพงษ์แยกชั้น

นักเรียนผู้หญิง(คน)

นักเรียนผู้ชาย(คน)

รวม

อบ1

4

6

10

อบ2

15

8

23

อบ3

2

1

3

ป.1

1

5

6

ป.2

7

-

7

รวม

29

5

49

 

 


Comments