ศศช.บ้านห้วยตองน้อย

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยตองน้อย
บ้านห้วยตองน้อยตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ 45 กิโลเมตร บ้านห้วยตองน้อย ตั้งมาได้ประมาณ 90 ปีมาแล้ว ประชาชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอร์ มีอาชีพหลักคือทำไร่ข้าว นาข้าว อาชีพเสริมคือปลูกมะเขือเทศ กะหล่ำปลี พริกหยวก มีภูมิปัญญาชาวบ้านคือทอผ้ามือ จักรสาน ตีเหล็ก ประชากรส่วนมากมีฐานะยากจน ปลูกบ้านบนพื้นที่ลาดชัน ลักษณะยกพื้นมีห้องเดียว กึ่งถาวร ทำจากวัสดุผุง่ายจากท้องถิ่น

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านห้วยปูน้อย
ทิศใต้ ติดกับ บ้านห้วยโค้งกับบ้านห้วยตองหลวง
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านห้วยปูหลวงกับบ้านห้วยโค้ง
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านห้วยยาว
ลักษณะทางภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ลาดชันมาก

เศรษฐกิจ
มีอาชีพหลักคือทำไร่ข้าว นาข้าว สำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน อาชีพเสริมคือปลูกมะเขือเทศ กะหล่ำปลี พริกหยวก

การคมนาคม
ระยะทางจากทางเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านห้วยตองน้อย ประมาณ 211 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง 181 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 15 กิโลเมตร ถนนดินดำ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภออมก๋อย 3 ชั่วโมง และระยะทางจากอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านหมู่บ้านห้วยตองน้อย 32 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 2 กิโลเมตร ถนนลุกรัง 15 กิโลเมตร และถนนดินดำ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ศาสนา
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ

ผู้นำชุมชน

นายพลชัย สิริดวงกมล ผู้ใหญ่บ้าน
นายขะจา อโรชาเกษมศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายอู้ดี นทีสุขสันต์ อสม.
นางศรีลาย อโรชาเกษมศรี อสม.
นายมังน้อย เงินสุขใจ อสม.
นางสาวแสงจันทร์ นทีสุขสันต์ อสม.
นางสาวอิพอ อโรชาเกษมศรี อสม.
สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
ใช้บริการโรงพยาบาลอมก๋อย และสถานีอนามัยแม่ลานหลวง
-การสื่อสาร ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มีสัญญาณโทรศัพท์)
-ไฟฟ้า ใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
-ประปา ใช้ประปาดอย(ลำห้วย)
-ห้องน้ำ มีอยู่ 6 ห้อง เป็นส้วมหลุม

ประวัติศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยตองน้อย
ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยตองน้อย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2540 ได้รับความร่วมมือในการสร้างจากชาวบ้านในชุมชน โดยใช้วัสดุ – อุปกรณ์จากท้องถิ่น และเมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2545 ได้รับงบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมศูนย์การเรียนฯ จากบริษัทคาร์ฟู ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวนงบประมาณ 38,000 บาท ดังนั้นครูและชาวบ้านจึงย้ายศูนย์การเรียนฯ มาจัดตั้งในพื้นที่ใหม่ที่กว้างขวางกว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม การบริการ การจัดการเรียนการสอนให้กับชุมชน (อาคารหลังเก่า) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2552 คณะช่างภาพอิงน่านและวิทยุสมัครเล่นลำพูนมาสร้างเสาธงชาติให้นั้น ทางคณะเห็นว่าอาคารเรียนทรุดโทรม จึงหางบประมาณมาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่กว้างและเป็นสัดส่วนมากขึ้น ทำพิธีรับมอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554

Comments