ศศช.บ้านห้วยตองหลวง

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยตองหลวง

บ้านห้วยตองหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่  6 ตำบล  ยางเปียง  อำเภอ  อมก๋อย  จังหวัด  เชียงใหม่  ตั้งห่างจากตัวอำเภอประมาณ  35  กม.  ลักษณะของหมู่บ้านจะมีอยู่ 2 หย่อมบ้าน  มีลำน้ำกั้นกลาง และมีพื้นที่ทำกินอยู่ใกล้และไกลจากหมู่บ้าน การเดินทางจากอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาประมาณ      2   ชั่วโมง( รถยนต์, รถจักรยานยนต์) เมื่อปี พ.ศ. 2536  มีชาวบ้านบางส่วน ได้ย้ายไปอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ปัจจุบันมี  65  หลังคาเรือน  82  ครอบครัว   สภาพการตั้งบ้านเรือน อาศัยอยู่ตามสันเขา มีน้ำอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมยากลำบากในช่วงฤดูฝน อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาคริสต์ และนับถือ ผี บางส่วน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ        ติดกับบ้านห้วยตองน้อย
ทิศใต้        ติดกับบ้านขุนหาด
ทิศตะวันตก        ติดกับบ้านห้วยยาว
ทิศตะวันออก    ติดกับบ้านห้วยโค้ง
ผู้นำชุมชนแบบทางการ
1. นายพลชัย       สิริดวงกมล        ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน         หมู่  6
2. นายขะจา        อโรชาเกษมศรี    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  6
3. นายวิชาญ      ศุภรนานา          ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  6
4. นายปิยพงษ์    จำนงจามิกร       ตำแหน่ง  สมาชิก  อบต.      หมู่  6
5. นายติ๊สุ            จำนงจามิกร     ตำแหน่ง  สมาชิก  อบต.      หมู่  6

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน    บ้านห้วยตองหลวง
1. นางพะดี    เจริญอายุวัฒ    ด้านทอผ้า/การมัดไหมย้อม
2. นายปลือลือ   เจริญอายุวัฒ   ด้านการตีมีด
3. นายพะแนแฮ   แววอ     หมอตำแย
4. นายกาวา  เจริญอายุวัฒ    ด้านพิธีกรรมชนเผ่า
5. นายแป   –                      ด้านการจักสาน
6. นายจอเกอะ    จำนงจามิกร     ด้านการจักสาน
7. นายสอยา   มิ่งลักษมี               ด้านดนตรี

ระบบสาธารณูปโภค
-ประปาภูเขา
-ห้องสุขา  23
-พลังงานแสงอาทิตย์
-การสื่อสารTOT(เสียนานแล้ว)

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยตองหลวง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยตองหลวง   ตั้งอยู่  หมู่ที่  6  ตำบล  ยางเปียง  อำเภอ  อมก๋อย  จังหวัด  เชียงใหม่  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2533  ต่อมาได้สร้างอาคารขึ้นใหม่  โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาช่วยสร้างและมีผู้สนับสนุน คือ
– โครงการพัฒนาที่สูงดอยแปเป้อ  สนับสนุน  สังกะสี  วัสดุ – อุปกรณ์ การก่อสร้างทุกอย่าง
– วัดอุโมงค์  สนับสนุน  ระฆัง  ถาดหลุม  ตะเกียงเจ้าพายุ
– ป่าไม้นางนอนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  สนับสนุนยานพาหนะขนส่ง  วัสดุ – อุปกรณ์
– ประชาสงเคราะห์สนับสนุนยานพาหนะ  ตะปู  และสังกะสี

ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  ดำเนินการสอนจนถึงปัจจุบันและปี  2544  ครูประจำ  ศศช.    ได้ต่อเติมอาคารห้องครัวแบบถาวร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนประจำ   ศูนย์การเรียน และในปี 2550 ทางสำนักโครงการส่วนพระองค์ได้ให้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 1 หลังซึ่งทาง ศศช. ห้วยตองหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน
Comments