กลุ่ม 08 ห้วยปู


นายประเสริฐ  เชื้อสะอาด
ครูนิเทศก์กลุ่มห้วยปู
นางสาวฐิติกานต์  บุญหนุน
ครู ศศช.บ้านห้วยปูหลวง
นายนาถ  พุฒขุนทด
ครู ศศช.บ้านห้วยปูน้อย
นางสาวผกา   ธะนะคำ
ครู ศศช.บ้านห้วยตองหลวง
นางสาวสุรีวรรณ เสริมมติวงศ์
ครู ศศช.บ้านห้วยตองน้อย

นางสาววรินทิรา  ก้านคำ
ครู ศศช.บ้านขุนหาด

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทันต์
ครู ศศช.บ้านห้วยปูหลวง
นางสาวภัชริยา  ตราสุวัฒน์
ครู ศศช.บ้านห้วยปูน้อย

นางสาวพิจิตรา   ถาวร
ครู ศศช.บ้านห้วยตองหลวง
นางสาวจรินภรณ์  เสริมมติวงศ์
ครู ศศช.บ้านห้วยตองน้อย
นายชัยพงษ์  กิ่วแก้ว
ครู ศศช.บ้านขุนหาด