พื้นที่ตำบลยางเปียง

ข้อมูลพื้นฐานตำบลยางเปียง

ตำบลยางเปียง เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของอำเภอฮอด ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอฮอดในปัจจุบัน เพื่อหาที่ราบลุ่มในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เมื่อพบที่ราบซึ่งเนินที่อยู่ปัจจุบันเห็นว่าเหมาะสมดี จึงได้หยุดพักตั้งถิ่นฐานขึ้นโดยใช้ชื่อว่า
“ยั้งเปียง” จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งอำเภอแยกออกมาจากอำเภอฮอด เป็นกิ่งอำเภออมก๋อย ในปี พ.ศ.2473 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภออมก๋อยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 และตำบลยางเปียงจึงเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของอำเภออมก๋อย

สภาพทั่วไปของตำบล 

 • เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีเนื้อที่ 302,077.65 ไร่ พื้นที่น้ำ 1,517.97 ไร่

อาณาเขตตำบล 

 • ทิศเหนือ ติดกับ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ตื่น ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล 
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,041 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,092 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล 
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงหมู

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 
1.วัดบ้านหลวง
2.วัดยางเปียง

ข้อมูลชุมชนตำบลยางเปียง
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลยางเปียง
ที่ตั้ง ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอย หมู่ที่ 13 ตำบลยางเปียง จังหวัดเชียงใหม
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลยางเปียง
ตำบลยางเปียง เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของอำเภอฮอด ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอฮอดในปัจจุบัน เพื่อหาที่ราบลุ่มในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เมื่อมาพบที่ราบลุ่มจึงหยุดตั้งถิ่นฐานโดยใช้ชื่อว่ายั้งเปียง ต่อมาเปลี่ยนเป็นยางเปียงและได้มีการจัดตั้งอำเภอโดยแยกมาจากอำเภอฮอด เป็นกิ่งอำเภออมก๋อยในปี 2473 ต่อมายกฐานะเป็นอำเภออมก๋อย โดยแยกการปกครองเป็น 2 ตำบล คือตำบลยางเปียง และตำบลสบโขง ปัจจุบันตำบลยางเปียง แยกการปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน กศน.ตำบลยางเปียงเปิดเป็นศูนย์ กศน.ตำบลยางเปียง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยมีนายมินทร์ กันทะ เป็นกำนันตำบลยางเปียง

ที่ตั้ง
ตำบลยางเปียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภออมก๋อย ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อยเป็นระยะทาง2 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที
เนื้อที่โดยประมาณ 485.75 ตร.กม. เป็นพื้นที่ทำกิน7,121 ไร่แยกเป็น พื้นที่ทำนา3,536 ไร่ พื้นที่ทำไร่3,385 ไร่

ลักษณะทางภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน บางส่วนยังคงเป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ไม้นานาชนิด มีพื้นที่ราบบางส่วนยังมีความสมบูรณ์ของต้นไม้ต่างๆ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และไม้สัก มีต้นน้ำลำธารไหลตลอด จึงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น กระเหรี่ยง ม้ง ประชากรส่วนใหญ่ ของแต่ละหมู่บ้านจะตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจ่ายตามลุ่มน้ำโดยอาศัยที่ทำการเกษตร เพื่อทำไร ทำนา และเลี้ยงสัตว์

ภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส(ช่วงเดือนมกราคม บางปีอุณหภูมิลดลงถึง0องศาเซลเซียส0 จนมีน้ำค้างจับตัวกันเป็นเกล็ดน้ำแข็งเรียกว่า (“เหมยขาบ” )
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน- พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย25 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- ตุลาคม มีระดับน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 มม./ปี
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม- มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 2-4 องศาเซลเซียส

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ทำนา รับราชการ ทำไร่ รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 • ร้านค้า 37 แห่ง
 • ร้านอาหาร 4 แห่ง
 • โกดังขนส่งสินค้า 1 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 12 แห่ง
 • โรงสีข้าว 10 แห่ง
 • ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 1 แห่ง
 • อู่ซ่อมรถ 3 แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

 • วัด 2 แห่ง
 • สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
 • ศาลเจ้า 1 แห่ง
 • โบสถ์ 9 แห่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
– การเลี้ยงโคเนื้อ
– การทอผ้า
– พิพิธภัณฑ์
– วัดบ้านยางเปียง
– วัดบ้านหลวง
– วัดบ้านโป่ง

การเดินทาง
ระยะทางจากอำเภออมก๋อยถึง กศน.ตำบลยางเปียง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เวลาในการเดินทาง 10 นาที การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพการคมนาคมทางบก)

 • ถนน รพช. 5 สาย
 • ถนนดินลูกรัง 11 สาย
 • ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 17 สาย
 • ถนนกรมทางหลวง 1 สาย (3 หมู่บ้าน)
 • ถนนกรมทางหลวงชนบท 5 สาย (5 หมู่บ้าน)

การโทรคมนาคม

 • เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM (เอกชน)

การไฟฟ้า หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9 หมู่บ้าน

หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าโฮม)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ 1 สาย
 • ลำห้วย 15 สาย

การประปา

 • ฝาย 28 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 105 แห่ง
 • บ่อโยก 16 แห่ง
 • สระเก็บน้ำ 135 แห่ง
Comments