ศศช.บ้านรังบี้

บ้านรังบี้

            
บ้านรังบี้
        
  ตั้งอยู่ที่หมู่ 15   ต.อมก๋อย   อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่   เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์)  ตั้งมานานหลายสิบปีแล้ว ไม่สามารถระบบุปีได้ แต่เดิมมี 2 หย่อมบ้าน แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่รวมกันเป็นที่เดียวกันคือบ้านรังบี้ปัจจุบัน เคยมีผู้เฒ่าเล่ากันว่าเมื่อก่อนมีชาวลั๋วะมาอาศัยอยู่ที่บ้านรังบี้แต่เป็นคนสุดท้ายที่ชาวบ้านได้พบเป็นชายชรา แต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้จึงไม่สามารถที่จะสอบถามประวัติความเป็นมา ไม่นานชายชราผู้นั้นก็ได้เสียชีวิต จึงไม่สามารถบอกได้ว่าบ้านรังบี้ตั้งมานานเท่าไหร่แต่คาดว่าเกิด 100 ปีแน่นอน นับจากช่ั่วอายุผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียชีวิตและที่ยังอยู่
ครูประจำ ศศช.
1.นางสาวนุชนภา  สุขฝั้น 
2.นางสาวอ้อมใจ   ชมภูวัน

ผู้นำชุมชน
นายกังติ๊บ จรูญดาวเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 
นายโซดวย นลินแก้ว ปังซอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายพะนาโจ  พยุงโกมล

จำนวนครัวเรือน
38 ครัวเรือน

ชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงโปว์

ระยะทางในการเดินทาง
ระยะทางจากอำเภออมก๋อย 37  กิโลเมตร 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นายจันจอ ปังซอ ภูมิปัญญาด้าน จักสาน ตีมีด ทำเครื่องดนตรีชนเผ่า ( เตหน่า) และก่อสร้างนายเตปี รุ่งโรจน์ประชาชื่น ภูมิปัญญาด้าน จักสาน ผู้นำทางศาสนา

สัญญาณโทรศัพท์
 Ais /True

ระบบไฟฟ้า
โซล่าเซลล์

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านรังบี้
      ศศช.บ้านรังบี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยมีนายสมใจ สมควร เป็นครู ศศช.รังบี้เป็นคนแรก ได้รับบงประมาณในการสร้างอาคารจาก ศบอ.อมก๋อย และงบประมาณจากโครงการเปเปอร์และ งบประมาณจาก UNISEP อาคารกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ฝาเป็นไม้แป้น หลังคาสังกะสี โดยใช้อาคารเรียนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนถึงเดือนมกราคม 2547 ได้รับงบประมาณจาก ศบอ.อมก๋อย องค์การ UNISCO และบริษัทคาร์ฟูร์ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 101,987 บาท โดยมีอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร ฝาเป็นไม้แป้น หลังคาสังกะสี ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับปรุงอาคารทั้้ง 2 หลังรวมเป็นหลังเดียวโดยได้รับงบประมาณจากคณะเพื่อนของ น.ส.สุรภี กสิวุฒิ ซึ่งเป็นครูประจำ ศศช.รังบี้ เป็นเงิน 14,000 บาท ได้นำมาปรับปรุงอาคารเรืยนโดยเทพื้นปูนและรื้อห้องนอนครูจำนวน 2 หอ้งเป็นห้องเรียนแทนและให้อาคารหลังเก่าเป็นที่พักครูแทนและในปี 2552 ได้รับงบประมาณจาก ศบอ.ในการซอมแซมอาคารเรียนจำนวน 40,000 บาท ได้นำมาเปลี่ยนหลังคาจากหลังคาสังกะสีเป็นกระเบื้องแทน และทำโรงอาหารให้นักเรียนได้อีก 1 หลัง ปัจจุบันอาคารเรียนมีขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว .27.6 เมตร
 
 ปัจจุบัน ศศชใบ้านรังบี้ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคาร 471,965 บาท โดยสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำสำหรับนักเรียน ครู  แทงค์น้ำ รั้ว โต๊ะเก้าอี้
****ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560


  
                                                     Comments