ศศช.บ้านผาแดง-อมก๋อย

ข้อมูลชุมชน บ้านผาแดง

หมู่บ้านผาแดง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหย่อมบ้านของหมู่บ้านกะเบอะดิน ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะหน้าผาสีแดงโดดเด่น มีผู้นำหมู่บ้าน ชื่อนายคือวัน  มุตติภัย เป็นผู้นำทางความเชื่อ และนายเครอะโส  คมชายชาญ เป็นผู้นำทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางการ คือนายหองจัว  พลทวิช เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

อาชีพหลักของชาวบ้านได้แก่การเกษตรและรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือผีและศาสนาพุทธ

การเดินทางเข้าหมู่บ้านผาแดง สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตลอดทั้งปี ระยะทางจาก ศบอ.อมก๋อย ถึง ศศช. ผาแดง ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร โดยเข้าทางบ้านหนองกระทิง

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขา 

ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงดังนี้

o ทิศเหนือ        ติดอำเภอฮอด

o ทิศใต้            ติดหมู่บ้านหนองอึ่งใต้

o ทิศตะวันออก        ติดหมู่บ้านกะเบอะดิน ซึ่งเป็นบ้านหลัก

o ทิศตะวันตก        ติดหมู่บ้านห้วยลอก

พิกัด GPS     47Q    0419333                 utm  1986585            สูงจากระดับน้ำทะเล   772   เมตร

ผู้นำชุมชนบ้านผาแดง

o นายเลอะพะ  จอมระพี         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

o นายหองจัว  พลทวิช         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 (ผาแดง)

o นายบระอวย  วุฒิศีลวัติ        ส.อบต.

o นายปรีชา  อภิรักษ์พนาสัณฑ์    ส.อบต.

o นายนุดึง  ไปมา        อสม.ประจำหมู่บ้านผาแดง

จำนวนประชากรทั้งหมู่บ้าน  73   คน  แยกเป็นชาย  40  คน  หญิง  33  คน


ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านผาแดง

  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านผาแดง ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ที่ 12 ตำบล อมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2543 โดยความร่วมมือจากชาวบ้านและครูอาสาสมัครฯประจำพื้นที่ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายเคอะด่วย  ตือวัง แรกเริ่มตัวอาคารสร้างจากวัสดุในท้องถิ่นเท่าที่พอหาได้ มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2543ต่อมา ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จากสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง โดยการชี้นำของอาจารย์ดารา ญาณโรจน์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตุงติง และ นายสุรศักดิ์  ชัยวงค์ ครูนิเทศก์กลุ่มสงินในขณะนั้น ได้ขยายตัวอาคารออกเป็นกว้าง 7 เมตร ยาว 12.50 เมตร ทั้งนี้ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2544 มีสภาพเป็นอาคารกึ่งถาวรในปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิคาร์ฟูร์แห่งประเทศไทย ได้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำการปรับปรุงตัวอาคารใหม่เป็นไม้ทั้งหลัง หลังคามุงด้วยสังกะสี เทพื้นปูนซีเมนต์ มีสภาพเป็นอาคารถาวร ขยายตัวอาคารออกเป็นกว้าง 7 เมตร ยาว 15  เมตร ได้ดำเนินการก่อสร้างจนถึงแล้วเสร็จ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2546 ถึง มีนาคม 2547

 ปัจจุบัน ศศช.บ้านผาแดงได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนจาก คณะคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งทดแทนหลังเก่าที่มีความทรุดโทรม เปิดใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559  

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านผาแดง 116  หมู่  12  ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากที่ทำการอำเภออมก๋อย ถึง ศูนย์การเรียนฯ  52 กิโลเมตร 


Comments