ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ระมีดน้อย

บ้านแม่ระมีดน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นมาประมาณ 80 กว่าปีมาแล้ว เป็นหย่อมบ้านของบ้านแม่ระมีดหลวง โดยมีครอบครัวของ นายดีเง เข้ามาอยู่ เป็นครอบครัวแรก ต่อมามีชาวบ้านเข้าอยู่เพิ่ม ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านแม่ระมีดน้อย”

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านมังปอย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านแม่ระมีดหวง
 • ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านผาปูน
 • ทิศใต้ ติดต่อ บ้านสงินเหนือ


ผู้นำชุมชน

 • นายนะจิ กรัณย์ปราณี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายพะกอ รุจิภาสอัมพร สมาชิก อบต.
 • นายพะลีจัง กรัณย์ปราณี อสม.
 • นายพะลีจัง กรัณย์ปราณี อสม.
 • นายอัสนี จรูญบุษบา อสม.
 • นายพะลาลี มาลัยจรูญ อสม.
 • นายแสนชัย ซิลอย อสม.

สารณูปโภค
ระบบการสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ
ระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์
ระบบประปา ประปาภูเขา
ระบบสุขาภิบาล ชุมชนมีห้องส้วมใช้ทุกหลังเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระมีดน้อย

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่ระมีดน้อย ตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ.2543 หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาเป็นไม้ไผ่ พื้นเป็นดิน  ได้รับงบประมาณ จากโครงการสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  อาคารเรียนมีขนาด   7 X 15  เมตร 

                เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียน จากโครงการโออีพีดี  หลังคาเป็นสังกะสี ฝาเป็นไม้ พื้นเทซีเมนต์  ตั้งให้เป็นอาคารเรียน 1

                เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพิ่ม ได้รับงบประมาณ จากโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลครั้งที่ 3  อาคารเรียนมีขนาด  8x 20 เมตร     โรงอาหาร  ขนาด  6 X 12 เมตร   ห้องน้ำขนาด  3 X 6 เมตร  จำนวน 2 หลังพร้อมห้องอาบน้ำ  ตั้งให้เป็นอาคารเรียน 2

            เดือนเมษายน  พ.ศ. 2556  อาคารเรียน 1 มีสภาพทรุดโทรม ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนอาคารหลังเดิม  ได้รับงบประมาณ จากบริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด  หลังคาเป็นกระเบื้อง ฝาเป็นไม้ พื้นยกปูไม้ สูงจากพื้น 90 เซนติเมตร  อาคารเรียนมีขนาด  7 x 15 เมตร

           

            ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านแม่ระมีดน้อย มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ให้แก่ชุมชนและผู้เรียน


บุคลากรทางการศึกษา

1. นางปัทมพร      ใจมา                  ครูประจำศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย

2. น.ส.สุรี            ปู่โหล่ง                ครูประจำศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย

3. นายอนุสรณ์      มติมหาชน           ครูนิเทศก์ กลุ่มอมก๋อย

Comments