ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ระมีดหลวง

บ้านแม่ระมีดหลวงตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งมาประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว มีผู้เล่าว่า ผู้ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่คนแรกชื่ออุ้ยบุญมา ซึ่งได้อพยพมาจากบ้านขุนตื่น ต่อมาได้มีญาติพี่น้องได้ย้ายตามมาอยู่ด้ยเพราะมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ สาเหตุที่ชื่อ “แม่ระมีด” เพราะเมื่อก่อนมีหญิงชราคนหนึ่งมีบุตรมากไม่มีอะไร ผ่าฟืนหุงข้าวให้ลูก ๆ มาขโมยมีด ที่หมู่บ้านแห่งนี้ คนเลยเรียก หมู่บ้านนี้ว่า “แม่ลักมีด” ปัจจุบันแปลงมาเป็น “แม่ระมีด”ปัจจุบันมี นาย สุรพล สยุมภูดำเนิน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน        นาย แชพะ ดิ๊ผอ และ.นาย พะลิจัง   กรัณ์ปราณี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นาย สนธิ  ดีเง  และนาย น้อยกัง จรูญดาวเรือง เป็น สมาชิก  อบต. ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ ......25.............. กิโลเมตร

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ   ติดกับ บ้านผาปูนดง ทิศใต้ ติดกับ บ้านรังบี้ ทิศตะวันออติดกับ บ้านห้วยตองสาด

ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านห้วยจิโน  มีประชากร ...362.... คน จำนวน ......110. ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด .....1,500.... ไร่ เป็นพื้นที่ทำกิน ....400 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย ......100.......... ไร่ พื้นที่ป่า ...........1,000....... ไร่

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 80 ครัวเรือน 71 หลังคาเรือนจำนวนประชากรทั้งสิ้น 343 คน เป็นชาย 177 คน หญิง 166 คน

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับ บ้านผาปูนดง
 • ทิศใต้ ติดกับ บ้านรังบี้
 • ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านห้วยตองสาด
 • ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านห้วยจิโน

การคมนาคม
ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 201 กม. เป็นถนนลาดยาง 181 กม. ถนนลูกรัง 20 กม. ใช้เวลาในการเดินทางจากเชียงใหม่ถึงอมก๋อย 3 ชม. และอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านแม่ระมีดหลวง 29 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ผู้นำหมู่บ้าน

 • นายประสาน สยมภูดำเนิน ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายมังแทะ ดีเง ผู้ช่วย ผญบ.
 • นายนะจิ สยุมภูดำเนิน ผู้ช่วย ผญบ.
 • นายสนธิ ดีเง สมาชิก อบต. 1.
 • นายพะก่อ สยมภูดำเนิน สมาชิก อบต. 1.
 • นายประชา ศรหยกภูษิต ผู้นำตามธรรมชาติ(พิธีกรรมทางศาสนา)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • นายจอ สยมภูดำเนิน ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
 • นายบือ ศรหยกภูษิต ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร,จักสาน
 • นายนุ กรัณย์ปราณี ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร(เป่า)
 • นายทูโด๊ะ ศรหยกภูษิต ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร จักสาน
 • นายจอรี รุ่งโรจน์ประชาชื่น ภูมิปัญญาด้านสร้างบ้าน
 • นายยูดวย ชามู ภูมิปัญญาด้านสานใบคา
 • นายปีพะ ไพรพนากุล ภูมิปัญญาด้านดนตรี
 • นางกิดี ศรหยกภูษิต ภูมิปัญญาด้านทอผ้า สมุนไพร
 • นางครึเค สยมภูดำเนิน ภูมิปัญญาด้านต้มเหล้า ทอผ้า

สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าใช้โซล่าเซลล์ ระบบน้ำประปาภูเขา ห้องน้ำในศศช. 10 ห้อง ใช้วิทยุในการติดต่อสื่อสารระหว่างศศช. โทรศัพท์ในชุมชน 1 แห่ง ร้านขายของในชุมชน 2 แห่ง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระมีดหลวง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระมีดหลวง หมู่ 17 ตำบล อมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2535โดยมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อนุมัติจัดตั้ง แรกเริ่มศูนย์การเรียนเป็นกระต๊อบไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูสุคันธศิล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเช่นแผ่นเรียบ สังกะสี ตะปู โดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันและบริจาคไม้แปรรูป ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจากโครงการสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน 90,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งมีขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร หลังคาสังกะสี โครงไม้จริง พื้นซีเมนต์ ผนังไม้จริง ต่อมาในปี 2554 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแทนอาคารหลังเดิมจากโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลครั้งที่ 3 “โรงเรียนของหนู ”โดยสนับสนุนงบในการก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 21 เมตรโรงอาหารขนาดกว้าง 6 เมตรยาว12 เมตรห้องน้ำขนาดกว้าง 3เมตรยาว 6 เมตร จำนวน 2 ห้องพร้อมห้องอาบน้ำ และที่ล้างจาน บ้านพักครูขนาด กว้าง 4 เมตรยาว 6 เมตรจำนวน 2 หลัง เป็นจำนวนเงินประมาณ 900,000 บาทภายใต้การดูแลของ ศบอ.อมก๋อยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ระมีดหลวง และนายวัชรินทร์ แก้วมาลา ครูประจำ ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง ในการก่อสร้างอาคารและตกแต่งภายในได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบ้านแม่ระมีดหลวง และคณะครูในกลุ่มเป็นอย่างดี
 
   
Comments