ศศช.บ้านห้วยจิโน

ประวัติหมู่บ้านห้วยจิโน
            หมู่บ้านห้วยจิโน ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) มีฐานะยากจน มีอาชีพเป็นลูกจ้างหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน อพยพมาจากพื้นที่หลายหมู่บ้าน ทั้งบ้านยองแหละ บ้านแม่ระมีด ซึ่งสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแปลงเพาะทั้งสองฝั่งห้วยจิโน มีบ้านทั้งหมด 15 หลังคาเรือน มี 18 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมด 102 คน ชาย 39 คน หญิง 63 คน ต่อมาเมื่อต้นปี 2553 ทางหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน ได้รับงบประมาณในการจ้างคนงานลดลงจึงจำเป็นต้องลดเวลาการทำงานลงทำให้ชาวบ้านมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายในครัวเรือน จึงอพยพถิ่นฐานมาสร้างบ้านเรือนอยู่ห่างจากหมู่บ้านเดิม ประมาณ 3 กิโลเมตร ทำให้ชาวบ้านสามารถปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและทำไร่ ซึ่งชาวบ้านได้ย้ายมาในตอนแรก 8 หลังคาเรือน และที่เหลือค่อยๆทยอยย้ายมาจนหมด

จำนวนประชากร
หญิง 38 คน
ชาย 26
 คน

จำนวนบ้าน 21 หลังคา

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านแม่ระมีดหลวง
ทิศใต้ ติดกับ บ้านแม่ลอก
ทิศตะวันตก ติดกับ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านยองแหละ

สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ลูกจ้างหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน
รายได้ต่อเดือนประมาณ 1,500 บาท/คน

การคมนาคม
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอถึง ศศช.บ้านห้วยจิโนประมาณ 39 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

การนับถือศาสนา

ศาสนาพุทธ  29  คน

ศาสนาคริสต์   35 คน

ผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน นายกังติ๊บ จรูญดาวเรือง

ภูปัญญาท้องถิ่น
นายทิวาง  บุญบวรนันท์  ภูมิปัญญาด้านการตีมีด,จักสาน

การสื่อสาร
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์,ไม่มีวิทยุสื่อสาร

ระบบไฟฟ้า
ทุกบ้านมีโซลาร์เซลล์

ระบบน้ำ
ประปาภูเขา

ห้องสุขา
มีทุกหลังคาเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยจิโน

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยจิโน ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่  22 เมษายน 2544  โดยใช้บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน  และชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันสร้างศูนย์การเรียนฯหลังใหม่โดยได้รับงบประมาณจากคุณชยาพล นงนุช หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณ กล่องกระดาษ บริษัท ซี เค เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 ต่อมาชุมชนได้อพยพมาอยู่พื้นที่ใหม่และได้จัดสรรบริเวณก่อสร้างอาคาเรียนที่กว้างขวางเหมาะสมจึงทำได้ย้ายศูนย์การเรียนฯโดยใช้วัสดุ-อุปกรณ์อาคารเรียนหลังเก่า ในปีต่อมาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.อำเภออมก๋อยและคณะผู้ใจบุญบริจาคปรับปรุงหลังคาเรียนจากหญ้าคาและสังกะสี  จากสภาพเดิมอาคารเรียนถูกใช้การมานานเกิดชำรุดตามสภาพการเวลาทำให้อาคารเรียนไม่มั่งคง ในปีต่อมาได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธีบิ๊กซี โดยผ่านโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณ 100,000.- บาทก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 1 หลัง และโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลได้สนับสนุนงบประมาณปูพื้นกระเบื้อง  โต๊ะ – เก้าอี้ สำหรับนักเรียน  ห้องน้ำเด็กนักเรียน จำนวน 2 ห้อง   ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยจิโน  มีครูผู้สอน จำนวน 2 คน คือ นางแสงอรุณ  อุทัยผล  และนายนรินทร์  ก้านต่อดอก  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล  ณ วันที่  12 ตุลาคม 2560

Comments