กลุ่ม 01 อมก๋อย
                                                        นายอนุสรณ์ มติมหาชน
                                                ครูนิเทศก์กลุ่มอมก๋อย

นางสาวนุชนภา  สุขฝั้น
 พนักงานราชการ
ศศช.บ้านรังบี้
            
 นางสาวอ้อมใจ  ชมภูวัน
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านรังบี้

นางแสงอรุณ อุทัยผล
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านห้วยจิโน
            
นายนรินทร์ ก้านต่อดอก
ครู กพด
ศศช.บ้านห้วยจิโน
                  

นายวัชรินทร์ แก้วมาลา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง
             

นางสาวสุรภี กสิวุฒิ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง

นางปัทมพร ใจมา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย

นางสาวสุรี ปูโหล่ง
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย
                 
นางสาวตะวัน  กิตติวรเชฎฐ์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านยองแหละ
               
นางสาวสุรารักษ์  เมฆวิชัยวงศ์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านยองแหละ
นายสนิท  เจอพิมาน
ศศช.บ้านห้วงตองสาด


นางสาวอารี  แจ่มใส
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านผาแดง   
                

กานต์พิชชา กติกาโชคสกุด
ครู กพด.
ศศช.บ้านผาแดง

           
นางกฤษดาพร  แสนศรี
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านพะอัน   นางสาวงามตา ประไพมาลี
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านพะอัน