กลุ่ม 01 อมก๋อยนายอนุสรณ์ มติมหาชน
พน้กงานราชการ ครูนิเทศก์
กลุ่มอมก๋อย


นางสาวกรกฏาคม สุทธสม
 พนักงานราชการ
ศศช.บ้านรังบี้
 
นางสาวอุดมลักษณ์ ตะริโย
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านรังบี้

นางแสงอรุณ อุทัยผล
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านห้วยจิโน

นายนรินทร์ ก้านต่อดอก
ครู กพด
ศศช.บ้านห้วยจิโน

นายวัชรินทร์ แก้วมาลา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง

นางสาวสุรภี กสิวุฒิ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง

นางปัทมพร ใจมา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย

นางสาวสุรี ปูโหล่ง
พนักงานราชการ
ศศช.บ้าน
แม่ระมีดน้อย

นางกฤษดาพร เสนศรี
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านยองแหละ

ว่าง
ศศช.บ้านยองแหละ

นายสนิท เจอพิมาน
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านห้วงตองสาด    

นางชยานุช ยงวิจิตรพงศ์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านห้วงตองสาด

นางสาวนุชนภา สุขฝั้น
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านผาแดง   

กานต์พิชชา กติกาโชคสกุด
ครู กพด.
ศศช.บ้านห้วงตองสาด

นายอนุสรณ์ มติมหาชน
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านพะอัน   

นางสาวงามตา ประไพมาลี
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านพะอัน