กลุ่ม 17 ทีผะแหล่


นายธีระ   สมมิตร
ครูนิเทศก์กลุ่มทีผะแหล่
นายสุทธิชัย  เลาหาง
ครู ศศช.บ้านตะกอคะ
นายเมธาวี  เถาว์วัลย์
ครู ศศช.บ้านมอโพทะ
นายวิทวัส   สมพันธ์
ครู ศศช.บ้านสเรเดคี
นายมงคล  มูลอินต๊ะ
ครู ศศช.บ้านปริโกร
ว่าง(ขอตำแหน่งกพด.) บ้านหลัก
ครู ศศช.บ้านทีผะแหล่
นางสาวชมพูนุช  บุญเกิด
ครู ศศช.บ้านวาเมทะ
ขอเปิดใหม่
ครู ศศช.บ้านทีตะอึนายธีรสิทธิ์  ธารศรีทอง
ครู ศศช.บ้านตะกอคะ
นางสาวกัลยา  ค้ำจุนสิงขร
ครู ศศช.บ้านมอโพทะ
นางสาวศิริขวัญ  ทิพย์คำ
ครู ศศช.บ้านสเรเดคี
นายพลเดช  ญานมานนท์
ครู ศศช.บ้านปริโกร


นางสาวแจ่มนภา กองจันทร์
ครู ศศช.บ้านทีผะแหล่
นายนิรันดร์  ทรายมูล
ครู ศศช.บ้านวาเมทะ


หน้าเว็บย่อย (1): ศศช.บ้านสเรเดคี
Comments