กลุ่ม 16 จือทะ

นายอาทิตย์  โกนมูล
ครูนิเทศก์กลุ่มจือทะ
นายรุ่งโรจน์  รู้ธรรม
ครู ศศช.บ้านจือทะ
ว่าง
ครู ศศช.บ้านทีเลอเปอคี

นายไพฑูรย์   จริยาดิลก
ครู ศศช.บ้านมอโกรทะ
ว่าง
ครู ศศช.บ้านเมโลเด
นางสาวปานชีวา  ทรัพย์กรม
ครู ศศช.บ้านคะเนจือคี
นายรัตนกร  จันทร์แจ่ม
ครู ศศช.บ้านตชด.ผาแดง
นางสาวกมลพร  อุปารี
ครู ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง

นางสาวพรรณผกา กระจ่างฉัตรวิไล
ครู ศศช.บ้านจือทะ
นายสมเพชร  กมุทผดุง
ครู ศศช.บ้านทีเลอเปอคี
นางสาวนันทนา  สมนาศักดิ์
ครู ศศช.บ้านมอโกรทะ
นายวินทกร  พร้อมรักษ์
ครู ศศช.บ้านเมโลเด
นายดนัย   ก้านต่อดอก
ครู ศศช.บ้านคะเนจือคี


นางสาวน้ำฝน  ประเสริฐ
ครู ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง
Comments