กลุ่ม 16 จือทะ


นายอาทิตย์  โกนมูล
ครูนิเทศก์กลุ่มจือทะ
นายรุ่งโรจน์  รู้ธรรม
ครู ศศช.บ้านจือทะ
นางสาวเดือนนภา ปัญญาแดง
ครู ศศช.บ้านทีเลอเปอคี
นายไพฑูรย์   จริยาดิลก
ครู ศศช.บ้านมอโกรทะ
นายเทิดภูมิ  ทวนธง
ครู ศศช.บ้านเมโลเด
นายบุญเลิศ   ถาฐาน
ครู ศศช.บ้านคะเนจือคี
นายรัตนกร  จันทร์แจ่ม
ครู ศศช.บ้านตชด.ผาแดง
ว่าง
ครู ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง

นางสาวพรรณผกา กระจ่างฉัตรวิไล
ครู ศศช.บ้านจือทะ
นายวิทวัธ  ทิพย์คำ
ครู ศศช.บ้านทีเลอเปอคี
นายปรีชา  เลาหาง
ครู ศศช.บ้านมอโกรทะ
นายวินทกร  พร้อมรักษ์
ครู ศศช.บ้านเมโลเด
นายดนัย   ก้านต่อดอก
ครู ศศช.บ้านคะเนจือคีนายแสงชัย   โกมลพยุง
ครู ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง
Comments