กลุ่ม 15 โอโลคี


นายปรีชา   คำอินต๊ะ
ครูนิเทศก์กลุ่มโอโลคี
นางสาวพิศมัย  เหมะธุลิน
ครู ศศช.บ้านแม่หลองใต้

นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ปิง
ครู ศศช.บ้านคอทะ
นางสาวพิกุลทอง   กันโท
ครู ศศช.บ้านโอโลคีล่าง
นายนพดล  คงเที่ยง
ครู ศศช.บ้านโอโลคีบน
นายพรรลพ สุพรรณ
ครู ศศช.บ้านห้วยยาว

นายวีรศักดิ์  สมปัน
ครู ศศช.บ้านทีทอทะ
นางสาวแสงสุริยา  สุกุณาคีรี
ครู ศศช.บ้านราชา


นายต่อศักดิ์  คุปตจิต
ครู ศศช.บ้านแม่หลองใต้

นายสิงห์วิชัย  อำรุงพนา
ครู ศศช.บ้านคอทะ
นายชวิศ  ภูดอนตอง
ครู ศศช.บ้านโอโลคีล่าง
นางสาวนุชธิดา  จันทะนาม
ครู ศศช.บ้านโอโลคีบน
ว่าง
ครู ศศช.บ้านห้วยยาว
นางจีรวรรณ  สมปัน
ครู ศศช.บ้านทีทอทะ


นางสาวพรทิพย์  อุดมธัญญกิจ
ครู ศศช.บ้านราชาComments