กลุ่ม 15 โอโลคี


นายปรีชา   คำอินต๊ะ
ครูนิเทศก์กลุ่มโอโลคี
นางสาวพิศมัย  เหมะธุลิน
ครู ศศช.บ้านแม่หลองใต้
นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ปิง
ครู ศศช.บ้านคอทะ
นางสาวพิกุลทอง   กันโท
ครู ศศช.บ้านโอโลคีล่าง
นางสาวผกามาส  เต๋จ๊ะนันท์
ครู ศศช.บ้านโอโลคีบน
นายแทนคุณ  คันธเสวี
ครู ศศช.บ้านห้วยยาว
นายวีรศักดิ์  สมปัน
ครู ศศช.บ้านทีทอทะ
นายสุทธิพงษ์   แสนช่างคำ
ครู ศศช.บ้านราชา


นายต่อศักดิ์  คุปตจิต
ครู ศศช.บ้านแม่หลองใต้
นายสิงห์วิชัย  อำรุงพนา
ครู ศศช.บ้านคอทะ
นางสาวตะวัน   กิตติวรเชฏฐ์
ครู ศศช.บ้านโอโลคีล่าง
นางสาวนุชธิดา  จันทะนาม
ครู ศศช.บ้านโอโลคีบน
นายสุริยา โปธิมา
ครู ศศช.บ้านห้วยยาว
นางจีรวรรณ  สมปัน
ครู ศศช.บ้านทีทอทะ
นางสาวพรทิพย์  อุดมธัญญกิจ
ครู ศศช.บ้านราชาComments