ศศช.บ้านห้วยแห้ง

ประวัติหมู่บ้านห้วยแห้ง

บ้านห้วยแห้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 60 ปีที่ผ่านมาเป็นบ้านหย่อมที่แบ่งออกมาจากบ้านหลักคือ บ้านอูแจะ โดยมีบ้านรกรากครั้งแรกประมาณ 20หลังคาเรือนและมีการขยายชุมชนขึ้น แต่เนื่องด้วยปัญหาเกี่ยวกับกับการขาดแคลนน้ำของชุมชนเพระแหล่งน้ำอยู่ไกลจึงได้มีการเคลื่อนย้ายครัวเรือนส่วนหนึ่งไปยังบ้านผาผึ้งและบ้านพระบาทห้วยต้ม (จังหวัดลำพูน) ทำให้คงเหลือชาวบ้านขณะเริ่มก่อตั้ง ศศช.ประมาณ 12 ครัวเรือนและมีประชากรประมาณ 70คน แต่ในปัจจุบันที่มีการโยกย้ายและขยายครัวเรือนเพิ่มทำให้ปัจจุบันมีครัวเรือนเพิ่มเป็น 16 หลังคาเรือนและมีการเพิ่มของประชากรเป็น 95 คน โดยมีการใช้ภาษากะเหรี่ยงผสมกัน ระหว่างภาษาโปว์กับภาษาสกอร์  รวมถึงมีการนับถือศาสนาพุทธและผี  ภายในหมู่บ้านมีผู้นำหมู่บ้านในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คือ

นายกะปิ   ยิ่งคุณจัตุรัส มีสมาชิก อบต.คือ นายติ๊บลอย  วันเจริญใหม่

 

าณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดกับ บ้านผาผึ้ง

ทิศตะวันออก   ติดกับ บ้านขุนตื่น

ทิศใต้               ติดกับ บ้านแม่หลองน้อย

ทิศตะวันตก     ติดกับ บ้านอูแจะ

 

บัญชีข้อมูลประชากร หมู่บ้านห้วยแห้ง

หมู่ ตำบล สบโขง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่

1. จำนวนประชากรหมู่บ้านห้วยแห้งทั้งหมด              95                    คน

2. จำนวนครอบครัวทั้งหมด                                   22                    ครอบครัว

3. จำนวนประชากรชายทั้งหมด                              58                    คน

4. จำนวนประชากรหญิงทั้งหมด                             37                    คน

5. จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด                                16                    หลังคาเรือน

 

ประวัติการก่อตั้ง ศศช.ห้วยแห้ง 1

ศศช.บ้านห้วยแห้งแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาและเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้ง ศศช.จากบริษัทคาร์ฟู (ประเทศฝรั่งเศส)โดยผ่านการดูแลค่าใช้จ่ายในนามองค์การยูเนสโก้ และสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในด้านสื่อ อุปกรณ์ และค่าก่อสร้าง ศศช. โดยอยู่ในการดำเนินงานของ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอมก๋อย กรมการศึกษานอกโรงเรียนในปี2544-2545

            โรงเรียนแห่งนี้ได้เริ่มการก่อสร้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2545 และแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2545โดยมีผู้เรียนและเด็กในการดูแล ศศช.จำนวน 35 คนผู้เรียนในวัยทำงาน 30คน(อายุ15- 50 ปี)โดยใช้หลักสูตร ศศช.ปี2544 ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่วนครูผู้สอนในขณะนั้นมีเพียงคนเดียวคือ นายวรพันธ์ ปุกปัน

ปี พ..2555 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำ จากสโมสรโรตารี่เชียงใหม่

ต่อมาในปี เดือน กรกฎาคม พ.. 2557 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจากอายิโนโมโต๊ะจำนวน หลัง ปัจจุบันมีครู คน คือ นาย ผจญ   สุขใส  และ นางสาว อินทุอร    ลิขิตสโมสร

ทำเนียบครู ศศช.บ้านห้วยแห้ง 1

1. นายวรพันธ์             ปุกปัน             ผู้เริ่มก่อตั้งในปี  2544 - 2549

2. นางอุษา                   บุญเข็ม                        กรกฎาคม 2549 – กรกฎาคม 2554

3. ว่าที่ ร.ตหญิงประวีณา    กันธวัง      มีนาคม 2553 – พฤษภาคม 2554

4. นางสไบทิพย์           ดวงดอก          มิถุนายน 2554 – เมษายน 2555

5. นายผจญ                  สุขใส              กรกฎาคม  2554 ปัจจุบัน

6. นางสาวอินทุอร       ลิขิตสโมสร     พฤษภาคม   2555 -  ปัจจุบัน

 

 ทำเนียบบุคลากรครูกลุ่มห้วยแห้ง

1. นายสุวรรณ                          พุฒพันธ์                      ครูนิเทศก์

2. นางสาวนภัสวรรณ             ปุกัง                             ครู ศศช. อูแจะ

3. นางสาววารี                         พิพัฒน์หฤทัยกุล          ครู ศศช. อูแจะ

4. นายสมชาติ                          ปุกัง                             ครู ศศช. ผาผึ้ง

5. นายธนพงษ์                         อภิพงศ์โสภณ              ครู ศศช. ผาผึ้ง

6. นางสุโพ                              มติมหาชน                   ครู ศศช. ขุนอมแฮดนอก

7. นางสาวปฐมพร                   เอมสอาด                    ครู ศศช. ขุนอมแฮดนอก

8. นางพรพิมล                         สวัสดี                          ครู ศศช. ขุนอมแฮดใน

9. นางสาวเมตตา                     พะแก้ว                        ครู ศศช. ขุนอมแฮดใน

10. นายผจญ                            สุขใส                          ครู ศศช. ห้วยแห้ง

11.นางสาวอินทุอร                  ลิขิตสโมสร                 ครู ศศช. ห้วยแห้ง

 

คณะกรรมการการศึกษา ศศช. บ้านห้วยแห้ง 1

1. นายกะปิ                  ยิ่งคุณจัตุรัส                 ประธานกรรมการ

2. นายติ๊บลอย              วันเจริญใหม่                รองประธานกรรมการ

3. นายดวยกัง               ระวีรุ่ง                          กรรมการ

4. นายกอคือ                วันเจริญใหม่                กรรมการ

5. นายตาเลนุ               วันเจริญใหม่                กรรมการ

6. นายพงศกร              ยิ่งคุณจัตุรัส                 กรรมการ

7. นายคือดิ๊                  ยิ่งคุณจัตุรัส                 กรรมการ

8.นายเสาโส                ยิ่งคุณจัตุรัส                 กรรมการ

9.นางสาวพลอจอ        รุ่งวุฒิโรจน์                  กรรมการ

10. นางสาวโป๊ะดา      วันเจริญใหม่                เลขานุการ

11. นายผจญ                สุขใส                          ที่ปรึกษากรรมการ

12. นางสาวอินทุอร     ลิขิตสโมสร                 ที่ปรึกษากรรมการ

Comments