กลุ่ม 14 ห้วยแห้ง


นายมังกร   ต้อนรับ
ครูนิเทศก์กลุ่มห้วยแห้ง
นางภคนี  แดงมา
ครู ศศช.บ้านขุนอมแฮดนอก
นางพรพิมล  สวัสดี
ครู ศศช.บ้านขุนอมแฮดใน

นางสาววารี  พิพัฒน์หฤทัยกุล
ครู ศศช.บ้านอูแจะ
นายผจญ   สุกใส
ครู ศศช.บ้านห้วยแห้ง
นายธนพงษ์  อภิพงษ์โสภณ
ครู ศศช.บ้านผาผึ้ง
นางสาวบุษรินทร์  จันทร์ป่วย
ครู ศศช.บ้านพะเบี้ยว


นายสุข    ปุ๊ดแค
ครู ศศช.บ้านมอคี


นางสาวปฐมพร  เอมสะอาด
ครู ศศช.บ้านขุนอมแฮดนอก
นางสาวลูหมี่  ธรรมบัณฑิต
ครู ศศช.บ้านขุนอมแฮดใน
นางสาวนภัสวรรณ  ปุกัง
ครู ศศช.บ้านอูแจะ
นางสาววริศรา  เรณสถาน
ครู ศศช.บ้านห้วยแห้ง
นายชยุต  ปุกัง
ครู ศศช.บ้านผาผึ้ง
นางสาววนาลี   ธรรมบัณฑิต
ครู ศศช.บ้านพะเบี้ยว
นายชาญวิทย์  ฟ้ากุศล
ครู ศศช.บ้านมอคี


หน้าเว็บย่อย (1): ศศช.บ้านห้วยแห้ง
Comments